Zurriks Woordenboek

Eindelijk is het zover!!

Na jaren en jaren verzamelen (maar nog steeds nog lang niet klaar) komt beetje bij beetje het Zurriks Woordenboek online:

ZUUVER ZURRIKS

Het zal nog jaren duren voordat het compleet is. Kom dus regelmatig een kijkje nemen.

Zie je iets wat volgens jou niet klopt of je hebt aanvullingen, aarzel dan niet en stuur een mail naar info@zurrik.com

Want ook voor het Zurriks woordenboek geldt:

Zuuver Zurriks dè make we same !

0-9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

KLMNOPQRSTUVWXYZ
Zurrik_woordenboek_0

0-9

Nederlands Zurriks
06-nummer nul zès nummer
1 aprilgek prillegèk
1-jarig Iënjörig
1-jarige joarling
10-jarig tiénjörig
10-jarige tiénjörige
10-tal ‘n tién
100-jarig hónderdjörig
100-tal ‘n hónderd
11-jarig ellefjörig
11-jarige ellefjörige
12-jarig twèllefjörig
12-jarige twèllefjörige
13-jarig dertienjörig
13-jarige dertienjörige
14-jarig vertienjörig
14-jarige vertienjörige
15-jarig vieftienjörig
15-jarige vieftienjörige
16-jarig zèstienjörig
16-jarige zèstienjörige
17-jarig zuvvetienjörig
17-jarige zuvvetienjörige
17e-eeuws zuvvetiende öws
18-jarig aachtienjörig
18-jarige aachtienjörige
18e-eeuws aachtiende öws
19-jarig niggetienjörig
19-jarige niggetienjörige
19e-eeuws niggetiende öws
1e örste
2-jarig twiejejörig
2-jarige twiejejörige
20-jarig twintigjörig
20-jarige twintigjörige
20-tal ‘n twintig
21-jarig ènnentwintigjörig
21-jarige ènnentwintigjörige
22-jarige twèjentwintigjörige
23-jarige drejentwintegjörige
24-jarig verrentwintigjörig
24-jarige verrentwintigjörige
25-jarig vieventwintigjörig
25-tal ’n viefentwintig
26-jarige zezzentwintigjörige
27-jarige zuvvenentwintigjörige
28-jarige aachtentwintigjörige
29-jarige niggenentwintigjörige
2e twedde
3-cijferig drej ciefferig
3-jarig drejjörig
3-jarige drejjörige
3-tal ’n stuk of drej
30-jarig dèrtigjörig
30-jarige dertigjörige
31-jarige ènendertigjörige
32-jarige twejjendertigjörige
33-jarige drejjendertigjörige
34-jarige verrendertigjörige
35-jarige vievendertigjörige
36-jarige zèssendertigjörige
37-jarige zuvvenendertigjörige
38-jarige aachtendertigjörige
39-jarige niggenendertigjörige
3D drejdemensionaal
40-jarig fertigjörig
40-jarige fertigjörige
41-jarige ènnenvertigjörige
42-jarige twejjenvertigjörige
43-jarige drejjenvertigjörige
44-jarige verrenvertigjörige
46-jarige zezzenvertigjörige
47-jarige zuvvenenvertigjörige
48-jarige aachtenvertigjörige
49-jarige niggenenvertigjörige
5 meiherdenking viéfmeiherdeenking
5 meiviering viéfmeiviering
50-jarig fieftigjörig
50-jarige fieftigjörige
50-plusser fieftigplusser
51-jarige ènenvieftigjörige
52-jarige twejjenvieftigjörige
53-jarige drejjenvieftigjörige
56-jarige zezzenvieftigjörige
57-jarige zuvvenenvieftigjörige
58-jarige aachtenvieftigjörige
59-jarige niggenenvieftigjörige
6-tal ’n stuk of zès
60-jarig sè-stigjörig
60-jarige sè-stigjörige
60-tal ’n sè-stig
61-jarige ènnensè-stigjörige
62-jarige twejjensè-stigjörige
63-jarige drejjensè-stigjörige
64-jarige verrensè-stigjörige
65-jarige vievensè-stigjörige
69-jarige niggenensè-stigjörige
7-jarig zeuvejörig
7-jarige enne van zeuve
7-tal ’n stuk of zeuve
71-jarige ènnensuvvetigjörige
72-jarige twejjensuvvetigjörige
73-jarige drejjensuvvetigjörige
74-jarige verrensuvvetigjörige
75-jarige vievensuvvertigjörige
76-jarige zezzensuvvetigjörige
77-jarige zuvvenensuvvetigjörige
78-jarige aachtensuvvetigjörige
79-jarige niggenensuvvetigjörige
8 uurjournaal ’t ni-js van aacht uur
8-tal ’n stuk of aacht
80-jarige taggetigjörige
81-jarige ènnentaggetigjörige
83-jarige drejjentqaggetigjörige
86-jarige zezzentaggetigjörige
90-jarige niggetigjörige
Zurrik_wordenboek_a

A

Nederlands Zurriks
Aai – Aaien – Aaitje - Aaitjes Èèi - Èèie – Èèike - Èèikes)
Aaien – Aaide - Geaaid Èèie – Èèide – Ge-èèid
Aal – Alen – Aaltje – Aaltjes Poaling – Poalinge – Poalingske - Poalingskes
Aalbes – Aalbessen – Aalbesje - Aalbesjes Roj beer – Roj beere – Roj birke – Roj birkes
Aalmoes – Aalmoezen Oalmoes - Oalmoeze
Aalmoezenier – Aalmoezeniers Pestoer int leger – Pestoers int leger
Aambeeld – Aambeelden – Aambeeldje - Aambeeldjes Aambeld - Aambelde – Aambeldje - Aambeldjes
Aambei – Aambeien – Aambeitje – Aambeitjes Aambei - Aambeie – Aambeike - Aambeikes
Aan Èn
Aanbakken – Bakte aan - Aangebakken Ènbakke – Bakde èn - Èngebakt
Aanbellen – Belde aan - Aangebeld Ènbèlle - Bèlde èn - Èngebèld
Aanbesteden – Bestede aan - Aanbesteed Ènbesteje – Besteejde èn - Ènbestid
Aanbetalen – Betaalde aan - Aanbetaald Ènbetoale – Betálde èn - Ènbetáld
Aanbetaling – Aanbetalingen Ènbetoaling - Ènbetoalinge
Aanbevelen – Beval aan - Aanbevolen Ènroaje – Roajde èn - Èngeroaje
Aanbevelenswaardig Èn te roaje
Aanbeveling - Aanbevelingen Iets ènroaje – Dinge ènroaje
Aanbiddelijk Ènbiddelijk
Aanbidden – Bad aan – Aanbeden Ènbeeje – Beejde èn - Ènbeeje
Aanbidder - Aanbidders Ènbidder - Ènbidders
Aanbieden – Bood aan - Aangeboden Ènbieje – Booj èn - Èngeboje
Aanbieding - Aanbiedingen Ènbiejing - Ènbiejinge / In de reclaam
Aanbinden – Bond aan - Aangebonden Ènbinne – Boond èn - Èngebónne
Aanblazen – Blies aan - Aangeblazen Ènbloaze – Bloasde èn - Èngebloaze
Aanblijven – Bleef aan - Aangebleven Ènblieve – Bleef èn - Èngebleve
Aanblik - Aanblikken Ènblik - Ènblikke
Aanbod Ènbod
Aanboren – Boorde aan - Aangeboord Ènbore – Boorde èn - Èngeboord
Aanbouw - Aanbouwen Ènbouw - Ènbouwe
Aanbouwen – Bouwde aan - Aangebouwd Ènbouwe – Bouwde èn - Èngebouwd
Aanbraden – Braadde aan - Aangebraden Ènbroaje – Broajde èn - Èngebroaje
Aanbranden – Brandde aan - Aangebrand Ènbranne – Braande èn - Èngebraand
Aanbreken – Brak aan - Aangebroken Ènbrèke – Braak èn - Èngebroke
Aanbrengen – Bracht aan - Aangebracht Ènbrenge – Braacht èn - Èngebrócht
Aandacht – Aandachtspunt - Aandachtspunten Èndacht – Èndachspeunt - Èndachspeunte
Aandeel – Aandelen Èndiël - Èndiële
Aandeelhouder – Aandeelhouders Èndiëlhawwer - Èndiëlhawwers
Aandenken Èndeenke
Aandienen – Diende aan - Aangediend Èndene - Dinde èn - Èngedind
Aandikken – Dikte aan - Aangedikt Èndikke – Dikde èn - Èngedikt
Aandoen – Deed aan - Aangedaan Èndoeën – Dei èn - Èngedoan
Aandoening – Aandoeningen Iets mankere – Vanalles mankere
Aandoenlijk Ènduunlijk
Aandraaien – Draaide aan - Aangedraaid Èndrèje – Drèjde èn - Èngedrèjd
Aandrang Èndrang
Aandringen – Drong aan - Aangedrongen Èndringe – Drong èn - Èngedronge
Aanduiden – Duidde aan - Aangeduid Ènduuje – Dujde èn - Èngedujd
Aanduwen – Duwde aan - Aangeduwd Èndówe – Dówde èn - Engedówd
Aaneen Èmmekoar
Aanfluiting Schaan / Stált nerregus op / Stált nog ni op zult
Aanfruiten – Fruitte aan - Aangefruit Ènfruite – Frudde èn - Èngefruit
Aangaan – Ging aan - Aangegaan Èngoan – Geenk èn - Èngegoan
Aangaande Èngoande
Aangapen – Gaapte aan - Aangegaapt Èngape – Gapde èn - Èngegapt
Aangeboren Èngebore
Aangebrand Èngebraand
Aangekleed Èngekled
Aangelegd Èngelit
Aangelegen Èngelège / Agelog
Aangelegenheid - Aangelegenheden Momeent - Momeente
Aangenaam Èngenaam / Dè duut uch goe
Aangenomen Èngenome / D‘r vanóet goan
Aangepast Èngepást
Aangeschoten Èngeschoeëte
Aangeschreven Èngeschreve
Aangeslagen Èngeslage
Aangestoken Èngestókt
Aangetekend Èngetekkend
Aangetrouwd Èngetrowd
Aangeven – Gaf aan - Aangegeven Èngève – Gaaf èn - Èngegèven
Aangever – Aangevers Èngèver - Èngèvers
Aangewezen Èngeweze
Aangezicht - Aangezichten Gezeecht / Snóet – Gezeechte / Snóete
Aangezien Èngezeen
Aangifte - Aangiften Èngifte - Èngiftes
Aangrenzend Èngrenzend
Aangrijpen – Greep aan -Aangegrepen Iets doën – Dei iets – Iets gedoan
Aanhalen – Haalde aan - Aangehaald Ènhoale – Hálde èn – Èngehált
Aanhang Ènhaank
Aanhanger – Aanhangers Ènhanger - Ènhangers
Aanhangwagen – Aanhangwagens Ènhanger - Ènhangers
Aanharken – Harkte aan - Aangeharkt Kriensele – Krienselde - Gekrienseld
Aanhebben – Heeft aan - Aangehad Ènhemme – Haauw èn - Èngehad
Aanhoren – Hoorde aan - Aangehoord Ènhure - Huurde èn - Èngehuurd
Aanhouden – Hield aan - Aangehouden Ènhawwe – Heel èn - Èngehawwe
Aanhouder – Aanhouders Ènhawwer - Ènhawwers
Aanhouding Èngehawwe zien / Éngehawwe wore
Aanjagen – Joeg aan - Aangejaagd Ènjage – Joog èn - Èngejagd
Aankaarten – Kaarte aan - Aangekaard Ènkoarte – Koarde èn - Èngekoart
Aankijken – Keek aan - Aangekeken Ènkiêke – Keek èn - Èngekeke
Aanklacht - Aanklachten Ènklacht - Ènklachte
Aanklampen – Klampte aan - Aangeklampt Ènklaampe – Klaampde èn - Èngeklaampd
Aankleden – Kleedde aan - Aangekleed Ènkleje – Kledde èn - Èngeklèd
Aankloppen – Klopte aan - Aangeklopt Ènkloppe – Klopde èn - Èngeklopt
Aankomen – Kwam aan - Aangekomen Ènkome – Kwaamp èn - Èngekome
Aankondigen – Kondigde aan – Aangekondigd Ènkondige – Kondigde èn - Èngekondigd
Aankoop - Aankopen Ènkoëp(e)
Aankoppelen – Koppelde aan - Aangekoppeld Ènkoppele – Koppelde èn - Èngekoppelt
Aanleg Ènleg
Aanleggen – Legde aan - Aangelegd Ènleggen – Leej èn - Èngelit
Aanleiding - Aanleidingen Ènleiding - Ènleidinge
Aanlengen – Lengde aan - Aangelengd Ènlenge – Lengde èn - Èngelengd
Aanleveren – Leverde aan - Aangeleverd Ènlevere – Leverde èn - Èngeleverd
Aanlijnen – Lijnde aan - Aangelijnd Ènlijne – Lijnde èn - Èngelijnd
Aanloop Ènloëp
Aanlopen – Liep aan - Aangelopen Ènloëpe – Leep èn - Èngeloëpe
Aanmaak Ènmaak
Aanmaken – Maakte aan - Aangemaakt Ènmaken – Makde èn - Èngemákt
Aanmanen – Maande aan – Aangemaand Ènmoane – Moande èn - Èngemoand
Aanmaning - Aanmaning Ènmoaning - Ènmoaninge
Aanmodderen – Modderde aan - Aangemodderd Ènkloeëte – Klödde èn – Èngeklöt
Aanmoedigen – Moedigde aan - Aangemoedigd Ènmoedige – Moedigde èn - Èngemoedigd
Aanname - Aannamen Ènname - Ènnames
Aannemer – Aannemers Ènnemer - Ènnemers
Aanpak Ènpak
Aanpakken – Pakte aan - Aangepakt Ènvatte – Vadde èn - Èngevat
Aanpappen – Papte aan - Aangepapt Ènpappe – Papde èn - Èngepapt
Aanpassen – Paste aan - Aangepast Ènpasse – Paasde èn - Èngepaast
Aanplakbiljet -Aanplakbiljetten Plakaat - Plakkate
Aanplakken – Plakte aan - Aangeplakt Ènplèkke – Plèkde èn - Èngeplèkt
Aanpraten – Praatte aan - Aangepraat Ènproate – Pródde èn - Èngeprót
Aanpunten – Puntte aan - Aangepunt Ènspitse – Spitsde èn - Èngespitst
Aanraden – Raadde aan - Aangeraden Ènroaje – Roajde èn - Èngeroaje
Aanrader – Aanraders Ènroajer - Ènroajers
Aanraken – Raakte aan - Aangeraakt Ènrake – Rakde èn - Èngerakt
Aanranden – Randde aan - Aangerand Ènranne – Raande èn - Èngerand
Aanrecht - Aanrechten Ènrecht - Ènrechte
Aanreiken – Reikte aan - Aangereikt Èngève – Gaaf èn - Èngegève
Aanrekenen – Rekende aan - Aangerekend Ènrèkene – Rèkende èn - Èngerèkent
Aanrijden – Reed aan - Aangereden Ènrieje – Reej èn -Èngereje
Aanrijding – Aanrijdingen Ènriejing - Ènriejinge
Aanroepen – Riep aan - Aangeroepen Ènrope – Reep èn - Èngerope
Aanschaf Ènschaf
Aanschaffen – Schafte aan - Aangeschaft Ènschaffe – Schaafde èn - Èngeschaaft
Aanscherpen – Scherpte aan - Aangescherpt Ènschèrrepe – Schèrrepde èn - Èngeschèrrept
Aanslaan – Sloeg aan - Aangeslagen Ènsloan – Sloog èn - Èngeslage
Aanslag – Aanslagen Ènslaag - Ènslage
Aanslepen – Sleep aan - Aangeslepen Ènslijpe – Slepde èn - Èngeslept
Aansluiten – Sloot aan - Aangesloten Ènslôete – Slowet èn - Èngeslowete
Aansluiting – Aansluitingen Ènslôeting - Ènsloetinge
Aansmeren – Smeerde aan - Aangesmeerd Ènsmere – Smeerde èn - Èngesmeerd
Aanspelen – Speelde aan - Aangespeeld Ènspeule – Spulde èn - Èngespuld
Aanspoelen – Spoelde aan - Aangespoeld Ènspule – Spuulde èn - Èngespuuld
Aansporen – Spoorde aan - Aangespoord Ènspore – Spoorde èn - Èngespoord
Aanspraak Ènspraak
Aanstaan – Stond aan - Aangestaan Ènstoan – Stoond èn - Èngestoan
Aanstaren – Staarde aan - Aangestaard Èngape – Gapde èn - Èngegapd
Aanstekelijk Ènstèkeluk
Aansteker – Aanstekers Ènstèker - Ènstèkers
Aanstellen – Stelde aan - Aangesteld Ènstelle – Stelde èn - Èngesteld
Aanstelling Ènstelling
Aansterken – Sterkte aan - Aangesterkt Ènstèrreke – Stèrkde èn - Èngesterkt
Aanstippen – Stipte aan - Aangestipt Èntippe – Tipde èn - Èngetipt
Aanstonds Doaluk
Aanstoot Ènstoeët
Aanstormen – Stormde aan - Aangestormd Ènstörme – Störmde èn - Èngestörmd
Aanstoten – Stoot aan - Aangestoten Ènstoeëte – Stödde èn - Èngestoeëte
Aanstrepen – Streepte aan - Aangestreept Ènstrepe – Stripde èn - Èngestript
Aansturen – Stuurde aan - Aangestuurd Ènsture – Stuurde èn - Èngestuurd
Aantal – Aantallen Èntal - Èntalle
Aantasten – Tastte aan - Aangetast Èntaaste – Taasde èn - Èngetaast
Aantekenen – Tekende aan - Aangetekend Èntekkene – Tekkende èn - Èngetekkend
Aantekening – Aantekeningen Èntekkening - Èntekkeninge
Aantocht – Aantochten Èntocht - Èntochte
Aantonen – Toonde aan - Aangetoond Èntoeëne – Tönde èn - Èngetónd
Aantrekkelijk zijn Er goe oetzeen
Aantrekkingskracht Èntrekkingskrâcht
Aanvaardbaar Ènnemelijk
Aanvaarden Ènneme – Naamp èn - Èngenome
Aanval – Aanvallen Ènval - Ènvalle
Aanvaller – Aanvallers Ènvaller - Ènvallers
Aanvang Begin / Hoe loat ’t begint
Aanvangen – Ving aan – Aangevangen Ènvange – Voonk èn - Èngevange
Aanvegen – Veegde aan - Aangeveegd Kere – Keerde - Gekeerd
Aanverwant Ènverwánt
Aanvinken – Vinkte aan - Aangevinkt Ènveenke – Veenkde èn - Èngeveenkt
Aanvliegen – Vloog aan - Aangevlogen Ènvlege – Vloog èn - Èngevloge
Aanvoelen – Voelde aan - Aangevoeld Ènveule – Vulde èn - Èngevuld
Aanvoer Ènvoer
Aanvoerder - Aanvoerders Ènvoerder – Ènvoerders
Aanvraag - Aanvragen Ènvroag - Ènvroage
Aanvragen – Vroeg aan – Aangevraagd Ènvroage – Vroog èn - Èngevroagd
Aanzien – Zag aan - Aangezien Ènzeen – Zaag èn - Èngezeen
Aanzoek - Aanzoeken Ènzeuk - Ènzeuke
Aap – Apen – Aapje – Aapjes Aap – Ape – Èpke - Èpkes
Aar – Aren Oar - Oare
Aard Oard
Aardappel – Aardappels – Aardappeltje – Aardappeltjes Èrrepel - Èrrepel – Èrrepelke - Èrrepelkes
Aardbei – Aardbeien – Aardbeitje – Aardbeitjes Aarbei – Aarbeie – Aarbeike - Aarbeikes
Aardbeving – Aardbevingen Aardbeving - Aardbevinge
Aardbol - Aardbollen Werreldbol - Werreldböl
Aarde Werreld / Èèrd
Aarden – Aardde - Geaard Oare – Oarde - Geoard
Aardewerk Pöt
Aardgas Gas
Aardig Goei / Fleenk
Aardrijkskunde Aadrikskunde
Aars Hol / Koont
Aarzelen – Aarzelde - Geaarzeld Twiefele – Twiefelde - Getwiefeld
Aas Oawes
Abattoir - Abattoirs Slachthôes - Slachthôeze
Abces - Abcessen Zwèèr - Zwère
Abdij Kluus
Abnormaal Ni normaal
Abonnee - Abonnees Lid / Leej
Abonnement -Abonnementen Abbonemeent - Abbonemeente
Aborteren Weg loate hoale
Abrikoos - Abrikozen Abrikoos - Abrikoze
Abrupt Zoemèr inèns
Absint Abseent
Absoluut Zekerstewiëte
Absorberen – Absorbeerde - Geabsorbeerd Opzuge – Zoog op - Opgezoge
Abstract Zoemèrwa bras
Absurd Knauwel/Zeiver
Abuis Ubbuus
Acceptabel Te doën
Accessoires Asseswares
Accident - Accidenten Óngeluk - Óngelukke
Accijns - Accijnzen Belásting - Belástinge
Accommodatie – Accommodaties Ònderdaak / Ruumte - Ruumtes
Accordeon - Accordeons Trekzak - Trekzèk
Accorderen – Accordeerde - Geaccordeerd Goevinne – Voond goe - Goegevónne
Account - Accounts Rèkening - Rèkeninge
Accountant - Accountants Boekhawwer - Boekhawwers
Accu – Accu’s Accu / Batterij – Accu’s / Batterije
Achillespees – Achillespezen Hak – Hakke
Acht - Achten Aacht - Aachte
Achtbaan – Achtbanen Aachtboan - Aachtboane
Achten - Achtte – Geacht Iere – Ierde – Ge-ierd
Achter Aachter
Achteraan Aachterèn
Achteraf Âchteraaf
Achterbaks Âchterbaks
Achterban Aachterban
Achterblijven – Bleef achter - Achtergebleven Aachterblieve – Bleef aachter - Aachtergebleve
Achterbuurt - Achterbuurten Aachterburt(e)
Achterdeur - Achterdeuren Aachterdeur- Aachterdurre
Achterdocht Wantrowwe
Achterdochtig Wantrowwig
Achterelkaar Âchtermekoar
Achtergrond Aachtergroond
Achterhaald Achterhált
Achterham - Achterhammen Gekókde ham – Gekókde hamme
Achterhoede - Achterhoedes Aachterhoede - Aachterhoedes
Achterhoofd - Achterhoofden Kop - Köp
Achterhouden – Hield achter – Achtergehouden Aachterhawwe – Heel aachter – Aachtergehawwe
Achterhuis - Achterhuizen Aachterhóes - Aachterhóezer
Achterin Aachterin
Achterkamer – Achterkamers Aachterkamer - Aachterkamers
Achterkant - Achterkanten Aachterkaant - Aachterkaante
Achterkleinkind - Achterkleinkinderen Aachterkleinkeend - Aachterkleinkinder
Achterland - Achterlanden Aachterlaand - Aachterlán
Achterlaten -Liet achter - Achtergelaten Aachterloate – Leet Aachter - Aachtergeloate
Achterlicht - Achterlichten Aachterlicht - Aachterlichte
Achterliggen – Lag achter - Achtergelegen Aachterligge – Laag aachter - Aachtergelège
Achterlijk Agterluk
Achterlopen – Liep achter - Achtergelopen Aachterloëpe – Leep Aachter – Aachtergeloeëpe
Achterna Achternoa
Achternaam Aachternaam / Hoe vanaachtere heit
Achternalopen Achternoaloeëpe / Noaloeëpe
Achterom Achterum
Achterop Aachteróp
Achterover Achterrover
Achterruitverwarming Aachterroetvurwèrreming
Achterstaan Aachterstoan
Achterstallig Aachterstallig
Achterstand Aachterstánd
Achterste Achterste
Achterstevoren Achtersteveure
Achteruit Âcheróet / Trugóet
Achteruitboeren Trugóetboere
Achteruitgaan – Ging achteruit – Achteruitgegaan Achteróetgoan – Geenk– Achteróetgegoan
Achteruitgang Aachteróetgaank / Aachteróetgang
Achteruitkijkspiegel Achteróetkíekspegel
Achtervolgen Achternoagoan / Achterèngoan
Achterwege Achterwege
Achterwerk - Achterwerken Kóont - Kóonte
Achterwiel - Achterwielen Aachterwiel - Aachterwiele
Achterzak - Achterzakken Kóonttès - Kóonttesse
Achterzijde - Achterzijdes Aachterkaant - Aachterkaante
Achthoek - Achthoeken Aachthook - Aachtheuk
Achtste Achste
Achttien Aachtien
Acne Puisjes / mottig
Acrobaat Akrobaat / Keunstemaker
Acteren - Acteerde - Geacteerd Toniëlspeule – Spulde toniël – Toniël gespuld
Actie - Acties Aksie - Aksies
Actief Aktief
Actiefilm - Actiefilms Vèèchtfillum - Vèèchtfillums
Actievoeren – Voerde actie – Actie gevoerd Aksievoere – Voerde aksie – Aksie gevoerd
Activeren – Activeerde - Geactiveerd Ènzette – Zedde èn - Èngezet
Actrice - Actrices Fillumstèèr - Fillumstèere
Actueel Aktuwiël / Wàtter spult
Acuut Akuut / Mej
Adamsappel - Adamsappels Strówut - Strówutte
Adapter - Adapters Adapter – Adapters / Kèèske - Kèèskes
Adder - Adders Adder - Adders
Adel Ut groeët / Adel
Adelaar - Adelaars Adelaar – Adelaars / Rofvogel - Rofvögel
Adem Àjjum / Aom
Adembenemend Kei moi / Hieël moi
Ademhalen – Haalde adem - Ademgehaald Ajjeme – Ajjemde - Geajjemd
Ademloos Mej ope moond
Ademnood Aom tekort
Adempauze Effe bi-jkome / Op aom kome
Ader - Aderen Oar - Oare
Aderverkalking Aderverkalking
Adjudant Adjudaant
Administratie Boekhawwing
Adolescent Ópgruijende jòng
Adopteren – Adopteerde - Geadopteerd Ènneme – Naamp èn - Èngenome
Ad rem Vlug van zegge / Rap van tóng
Adrenaline Vuur / Opnèèje
Adres Adrès - Adrèsse
Advertentie Advertèènsie – Advertèènsies
Advies Goeie road
Advocaat Advecowwet
Aerobics Gimmestiek
Afbeelden – Beelde af - Afgebeeld Aafbelde – Belde aaf - Aafgebeld
Afbekken – Bekte af - Afgebekt Bakkese – Bakkese – Gebakkest
Afbellen – Belde af - Afgebeld Aafbèlle – Bèlde aaf - Aafgebèld
Afbetalen – Betaalde af - Afbetaald Aafbetoale – Betálde aaf - Aafbetáld
Afbeulen – Beulde af - Afgebeuld Aafbeule – Beulde aaf - Aafgebeuld
Afbijten – Beet af - Afgebeten Aafbiéte – Beet aaf - Afgebete
Afbikken - Bikte af - Afgebikt Aafbikke – Bikde aaf - Aafgebikt
Afblaffen – Blafte af - Afgeblaft Aafsnaauwe – Snaauwde aaf - Aafgesnaauwd
Afblazen – Blies af - Afgeblazen Aafbloaze – Bloasde aaf - Aafgebloaze
Afblijven – Bleef af - Afgebleven Aafbliéve – Bleef aaf - Aafgebleve
Afbouwen – Bouwde af - Afgebouwd Aafbowwe – Bowde aaf - Aafgebowd
Afbranden – Brandde af - Afgebrand Aafbranne – Braande aaf - Aafgebraand
Afbreken – Brak af - Afgebroken Aafbrèke – Braak aaf - Aafgebroke
Afbuigen – Boog af - Afgebogen Aafbuge – Buugde aaf - Aafgeboge
Afdak – Afdaken – Afdakje - Afdakjes Aafdaak(e) – Aafdèkske(s)
Afdalen Zakke / Noa ondere goan
Afdanken – Dankte af - Afgedankt Aafdaanke – Daankde aaf - Aafgedaankt
Afdekken – Dekte af - Afgedekt Aafdekke – Dekde aaf - Aafgedekt
Afdeling – Afdelingen Aafdieëling - Aafdieëlinge
Afdoen – Deed af - Afgedaan Aafdoën – Dei aaf - Aafgedoan
Afdraaien – Draaide af - Afgedraaid Aafdrèje -Drèjde aaf - Aafgedrèjd
Afdracht - Afdrachten Aafdracht(e)
Afdrogen – Droogde af - Afgedroogd Aafdruëge – Drögde aaf - Aafgedrögd
Afdruk - Afdrukken Aafdruk - Aafdrukke
Afduwen – Duwde af - Afgeduwd Aafdówwe – Dówde aaf - Aafgedówd
Afdwalen – Dwaalde af - Afgedwaald Aafdwale / Verlore loeëpe
Afdwingen – Dwong af - Afgedwongen Aafdwinge – Dwoonk aaf - Aafgedwónge
Affaire - Affaires Affèèr - Affèères
Affakkelen Aaffakkele / Aaffikke
Affiche Ènplèkbiljet / Ploat / Pooster
Affluiten – Floot af - Afgefloten Aaffluite – Flowet aaf - Aafgeflowete
Afgaan - Ging af - Afgegaan Aafgoan – Goonk aaf - Aafgoan
Afgebrand Aafgebraand
Afgedaan Aafgedoan
Afgeladen Aafgeloaje
Afgelasten – Lastte af - Afgelast Aaflasse – Laasde aaf - Aafgelààst
Afgelegen Aafgelège
Afgelopen Aafgeloëpe
Afgerond Aafgerónd / Kloar
Afgetraind Aafgetrèènd
Afgetakeld Aafgetakeld
Afgetrokken Aafgetrokke
Afgevaardigde Vertiggewoordiger / Aafgevaardigde
Afgeven – Gaf af - Afgegeven Aafgèève – Gaaf aaf - Aafgegèève
Afgewerkt Aafgewerkt
Afgezaagd Aafgezagd
Afgezien van Aafgezeen van
Afgezonderd Aafgezunderd
Afghaan Afgoan
Afgieten – Goot af - Afgegoten Aafgete – Gowet aaf - Aafgegowete
Afgrijselijk Ni um èn te zeen / Verschrikkeluk
Afgrond Aafgroond
Afgunst Bekaantigheid
Afhaalchinees Sienees
Afhaken – Haakt af - Afgehaakt Aafhöke – Hökde aaf - Aafgehökt
Afhalen – Haalde af - Afgehaald Aafhoale – Hálde aaf - Aafgeháld
Afhandelen – Handelde af - Afgehandeld Aafwerreke – Werrekde aaf - Aafgewerkt
Afhangen – Hing af - Afgehangen Aafhange – Hóonk aaf - Aafgehange
Afhouden – Hield af - Afgehouden Aafhawwe – Heel aaf - Aafgehawwe
Afijn Mer goe
Afkeuren – Keurde af - Afgekeurd Aafkeure - Keurde aaf - Aafgekeurd
Afkicken – Kickte af - Afgekickt Aafkicke – Kickde aaf - Aafgekickt
Afkijken – Keek af - Afgekeken Aafkiêke – Keek aaf - Aafgekeke
Afkleden – Kleedde af - Afgekleed Aafkleje – Kledde aaf - Aafgekled
Afkloppen – Klopte af - Afgeklopt Aafkloppe – Klopde aaf - Aafgeklopt
Afkluiven – Kloof af - Afgekloven Aaftèère – Tèèrde aaf - Aafgetèèrd
Afknappen Aafbrèèke / Kloar mej zien
Afknellen – Knelde af - Afgekneld Snieje – Sneej - Gesneje
Afknijpen – Kneep af - Afgeknepen Aafniépe – Neep aaf - Aafgenepe
Afknippen – Knipte af - Afgeknipt Aafknippe – Knipde aaf - Aafgeknipt
Afkoelen – Koelde af - Afgekoelt Aafkule – Kuulde aaf - Aafgekuuld
Afkomst Wo ge’r enne van bent
Afkondigen – Kondigde af – Afgekondigd Aafkondige – Kondigde aaf - Aafgekondigd
Afkoop Aafkoëp
Afkoppelen – Koppelde af - Afgekoppeld Aafkoppele – Koppelde aaf - Aafgekoppeld
Afkorting Aafkorting
Afleggen – Legde af - Afgelegd Aafleggen – Leej aaf - Aafgelegd
Afleiden – Leidde af - Afgeleid Aafleie – Leide aaf - Aafgeleid
Afleren – Leerde af – Afgeleerd Aaflieëre – Lieërde aaf – Aafgelieërd
Afleveren – Leverde af – Afgeleverd Aaflevere – Leverde aaf - Aafgeleverd
Aflevering - Afleveringen Aaflevering - Aafleveringe
Afloop Aafloeëp
Aflopen – Liep af – Afgelopen Aafloeëpe – Leep aaf - Aafgeloeëpe
Aflossen – Loste af – Afgelost Aaflosse – Lósde aaf - Aafgelóst
Afluisteren – Luisterde af – Afgeluisterd Luusterveenke – Luusterde aaf - Aafgeluusterd
Afmaken – Maakte af – Afgemaakt Aafmake – Makde aaf - Aafgemakt
Afmelden – Meldde af – Afgemeld Aafzegge – Zeej aaf - Aafgezigd
Afmeten – Mat af – Afgemeten Aafmèète – Medde aaf - Aafgemèète
Afnemer - Afnemers Aafnemer - Aafnemers
Afpakken Aafpakke / Aaffoekse
Afpersen – Perste af – Afgeperst Aafperse – Pèrsde aaf - Aafgeperst
Afpikken Aafpikke / Aafvatte
Afraden – Raadde af – Afgeraden Aafroaje – Roajde aaf - Aafgeroaje
Aframmeling Schoér / Slèg / Immekoar sloan
Afrasteren – Rasterde af – Afgerasterd Aafmake / Makde aaf / Aafgemakt
Afreageren – Reageerde af – Afgereageerd Aafreagere / Reageerde aaf / Aafgereageerd
Afreizen – Reisde af – Afgereisd Vertrekke – Vertrok - Vertrokke
Afrekenen – Rekende af – Afgerekend Aafrèkene – Rèkende aaf - Aafgerèkend
Afremmen – Remde af – Afgeremd Aafremme – Remde aaf - Aafgeremd
Africhten – Richtte af – Afgericht Aafreechte – Reegde aaf - Aafgereegd
Afrikaantje - Afrikaantjes Affrikaantje - Afrikaantjes
Afrit - Afritten Aafrit - Aafritte
Afrodisiacum Spaanse vleeg
Afroepen – Riep af -Afgeroepen Aafroepe – Reep aaf - Aafgerope
Afruimen – Ruimde af – Afgeruimd Aafzette – Zedde aaf - Aafgezet
Afrukken – Rukte af – Afgerukt Aafriéte – Reet aaf - Aafgerete
Afschaffen – Schafte af – Afgeschaft Aafschaffe – Schafde aaf - Aafgeschaft
Afscheid Houdoe / Goan
Afscheuren – Scheurde af – Afgescheurd Aafscheure – Scheurde aaf - Aafgescheurd
Afschieten – Schoot af – Afgeschoten Aafschete – Schoët aaf - Aafgeschoëte
Afschilderen – Schilderde af – Afgeschilderd Aafschildere – Schilderde aaf - Aafgeschildert
Afschot Aafschot
Afschrift Aafschrift
Afschuw Aafkiër / Hekel én
Afslaan – Sloeg af – Afgeslagen Aafsloan – Sloog aaf - Aafgeslage
Afslachten Aafslachte / Aafmake / Kepotmake
Afslanken – Slankte af – Afgeslankt Lijne – Lijnde - Gelijnd
Afsluiten Aafsloéte / Deecht doeën
Afsplitsen – Splitste af – Afgesplitst Aafsplitse – Splitsde aaf - Aafgesplitst
Afspraak - Afspraken Afspraak - Afsprake
Afspreken – Sprak af – Afgesproken Aafsprèke / Overieënkome
Afspringen – Sprong af – Afgesprongen Aafspringe – Sproonk aaf - Aafgesprónge
Afstaan – Stond af – Afgestaan Aafgève – Gaaf aaf - Aafgegève
Afstammeling - Afstammelingen Dè is ‘r enne van – Dè zien ‘r van
Afstand - Afstanden Aafstaand - Aafstán
Afstandsbediening - Afstandbedieningen Aafstánsbedening - Aafstánsbedeninge
Afstap(je) – Afstappen - Afstapjes Aafstap - Aafstappe/ Aafstèpke - Aafstèpkes
Afstappen – Stapte af – Afgestapt Aafstappe – Stapde aaf - Aafgestapt
Afsteken – Stak af – Afgestoken Aafstèèke – Staak aaf - Aafgestoke
Afstel - Afstellen Aafstel - Aafstelle
Afstellen – Stelde af – Afgesteld Aafstelle – Stelde aaf - Aafgesteld
Aftellen – Telde af – Afgeteld Aaftelle – Telde aaf - Aafgeteld
Aftershave Aaftersjeef
Aftersun Aaftersun
Aftikken – Tikte af – Afgetikt Aaftikke – Tikde aaf - Aafgetikt
Aftocht - Aftochten Aaftocht - Aaftochte
Aftrainen – Trainde af – Afgetraind Aaftrène – Trènde aaf - Aafgetrènd

B

Nederlands Zurriks
Baaldag – Baaldagen Baaldaag - Baaldaag
Baan - Banen Boan - Boane
Baard - Baarden Board - Boarde
Baas - Bazen Bás - Baas
Baby - Babies Klenne – De klein
Babysitten Oppasse
Baden In bad goan
Badhanddoek - Badkanddoeken Badhaandook - Badhaandeuk
Badkamer - Badkamers D’n does - Badkamers
Badmeester - Badmeesters Badmèster - Badmèsters
Badminton Betminton
Badmuts – Badmutsen Badmuts - Badmutse
Badpak – Badpakken Zwempak - Zwempèk
Badschuim Badschoém
Badstof Badstof
Badwater Badwoater
Bagage Koffers
Bagger Smirlapperij / Rotzooi / Voelapperij
Baguette - Baguettes Stokbreujke - Stokbreujkes
Bajonet - Bajonetten Bajjenet
Bak - Bakken Bak - Bèk
Bakfiets - Bakfietsen Bakfiets - Bakfietse
Bakkebaard - Bakkebaarden Bakkeboard - Bakkeboarde
Bakken – Bakte - Gebakken Bakke / Broaje – Bakde - Gebakt
Bakker – Bakkers Bakker - Bakkers
Bakmeel Bakmèl
Bakplaat - Bakplaten Bakploat - Bakploate
Baksteen - Bakstenen Bakstèn - Bakstieën
Bakvis - Bakvissen Bakvis - Bakvisse
Bal – Ballen Bal - Bèl
Balanceren – Balanceerde - Gebalanceerd Èvewicht hawwe –Èvewicht bewoare
Balans Èvewicht
Baldadig Baldadig
Balen – Baalde - Gebaald Bale – Baalde - Gebaald
Balie - Balies Balie - Balies
Balpen - Balpennen Balpèn / Pèn – Balpènne / Pènne
Balspel - Balspellen Balspèl - Balspèlle
Bamboe - Bamboes Bamboe - Bamboes
Bami Bami
Bamischijf - Bamischijven Bami / Bamischiéf – Bamies / Bamischiéve
Banaal Plat
Banaan - Bananen Bunaan - Bunane
Band – Banden / Bands Baand / Bend / Orkesje – Bèn / Bendjes / Orkesjes
Bandenlichter - Bandenlichters Bandeleechter - Bandeleechters
Bandiet - Bandieten Bandiet / Schörruk – Bandiete / Schörreke
Bandrecorder - Bandrecorders Baandriecorder - Baandriecorders
Banen – Baande - Gebaand Boane - Bànde - Gebànd
Bang Bang / Schrik / Schijt
Bangerik - Bangeriken Schiéterd / Bange schiéterd
Banjeren – Banjerde - Gebanjerd Banjere – Banjerde - Gebanjerd
Banjo – Banjo’s Banjo – Banjo’s
Bank - Banken Baank - Baanke
Bankbiljet - Bankbiljetten Brifke - Brifkes
Banketbakker - Banketbakkers Bakker - Bakkers
Bankier - Bankiers Direkteur – Direkteure van de baank
Bankroof - Bankroven Baankovverval - Baankovvervalle
Bankwerker - Bankwerkers Drèjer / Baankwerruker – Drèjers / Baankwerrukers
Bar – Barren / Bars Toog / Kuffé - Kuffees
Barbaar - Barbaren Unne wille - Wil
Barbecue - Barbecues Barbekjoe - Barbekjoes
Baren Unne klenne kriege / jonge
Barkeeper - Barkeepers Kastelein - Kasteleins
Barst - Barsten Scheur / Reet / Boarst - Scheure / Rete / Boarste
Bas - Bassen Bas - Basse
Baseren – Baseerde - Gebaseerd Erbi-j kome – Kwaamp erbi-j – Erbi-j gekome
Basis - Bases Groond - Gronde
Basisonderwijs Lègerre school
Basketbal - Basketballen Básketbal - Básketbèl
Bassen – Baste - Gebast Basse – Básde - Gebást
Bastaard - Bastaarden Bastaard - Bastaarde
Batterij - Batterijen Batterij - Batterije
Bazelen – Bazelde - Gebazeld Ziëvere / Zwetse / Kroame
Bazig Básspeulerig
Beademen – Beademde - Beademd Beajjeme – Beajjemde - Beajjemd
Beambte - Beambten Gementewerreker - Gementewerekers
Beantwoorden – Beantwoorde – Beantwoord Antwoord gève / Iets zegge
Beargumenteren – Beargumenteerde - Beargumenteerd Verdedige – Verdedigde - Verdedigd
Bebloed Onder ‘t bloeëd
Bebouwen – Bebouwde – Bebouwd Bouwe – Bouwde - Bebouwd
Becijferen – Becijferde – Becijferd Oetciefere – Oetcieferde - Oetgecieferd
Beconcurreren – Beconcurreerde – Beconcurreerd Beconcurrere – Beconcurreerde – Beconcurreerd
Bed – Bedden Bed – Bedde / Nèst - Nèste
Bedaard Reustig
Bedacht Bedaacht
Bedanken – Bedankte – Bedankt Bedaanke – Bedaankte - Bedaankt
Beddengoed Beddegoëd
Bedeesd Stil / Schouw
Bedekken – Bedekte – Bedekt Bedekke – Bedekde - Bedekt
Bedelaar - Bedelaars Zwèrrever – Zwèrrevers / Schojjer - Schojjers
Bedelen – Bedelde – Gebedeld Schojje – Schojde - Geschojd
Bedenken – Bedacht – Bedacht Bedeenke – Bedaacht - Bedaacht
Bedenktijd - Bedenktijden Bedeenktiéd - Bedeenktiéde
Bederf Rot / Bedörreve
Bedevaart - Bedevaarten Bèèvurt - Bèèvurte
Bediende - Bedienden Bedinde - Bedinden
Bedienen – Bediende - Bediend Bedene / Bedinde / Bedind
Bediening - Bedieningen Bedening - Bedeninge
Bedlegerig Bedlègerig
Bedoelen – Bedoelde – Bedoeld Mèène – Mende - Gemend
Bedonderen – Bedonderde – Bedonderd Besodemietere – Besodemieterde - Besodemieterd
Bedorven Bedörreve
Bedpan - Bedpannen Beddepan - Beddepanne
Bedplassen Bedpisse
Bedrag - Bedragen Bedraag - Bedrage
Bedreigen – Bedreigde - Bedreigd Bedreige – Bedreeg - Bedreigd
Bedreven Bedreve
Bedriegen – Bedroog - Bedrogen Bedrege – Bedroog - Bedroge
Bedrijf - Bedrijven Bedriéf - Bedriéve
Bedrijvig Bedrievig
Bedrinken – Bedronk - Bedronken Bedreenke – Bedroonk - Bedroonke
Bedroefd Zielig / Verdretig
Bedrog Bedrog - Opleechterij
Bedruipen – Bedroop - Bedropen Bedrueëpe – Bedröpde - Bedrope
Bedrukken – Bedrukte - Bedrukten Opdrukke – Opdrukte - Opgedrukt
Bedrukt Benaauwd
Bedscène - Bedscènes Bedsèène - Bedsèènes
Bedtijd - Bedtijden Bedtiéd - Bedtiéde
Beduiden – Beduidde - Beduidden Bedujje – Bedujde - Bedujd
Beduusd ‘r vanaaf
Beduvelen Opnèèje / vur de gek hawwe / Besodemietere
Bedwang Vásthawwe
Bedwateren Beddepisse
Bedwelmen Bedwèlleme
Bedwingen Hawwe / Bedwinge
Beëindigen Stoppe / Ophawwe
Beek - Beken Beek / Strumke – Beke / Strömkes
Beeld - Beelden Beld - Belde
Beeldhouwer - Beeldhouwers Beldhowwer - Beldhowwers
Beeldschoon Kei moi
Been - Benen Ben - Bieën
Beer - Beren Bèèr - Bèère
Beerput - Beerputten Bèèrput - Bèèrputte
Beest - Beesten Best - Beste
Beet Beet
Beethebben Tuk hebbe
Beetje - Beetjes Bitje - Bitjes
Begaafd ‘t kenne
Begaan Begoan
Begeleiden Mejkome
Begeren Begere
Begeven Begève / Zien
Begieten Begete / Opschudde
Begin Begin
Begraafplaats - Begraafplaatsen Kerkhof - Kerkheuf
Begrafenis - Begrafenissen Begraffenis - Begraffenisse
Begraven – Begroef - Begraven Begrave – Begrafde - Begrave
Begrensd Begrensd
Begrijpelijk Begriepelik
Begrijpen Begriepe / Snappe
Begrip Begrip
Begroeien – Begroeide - Begroeid Begruie – Begruide - Begruid
Begroeten – Begroette - Begroet Goejendaag zegge – Zeej – Goejendaag gezigd
Beha – Beha’s Buustenhawwer - Buustenhawwers
Behaaglijk Plezirrig
Behaard Hoarig
Behalen Hoale – Hálde - Geháld
Behalve Behalleve - Oetgezunderd
Behandelen – Behandelde - Behandeld Behandele – Behandelde - Behandeld
Behang Beháng
Beheer Beheer
Behendig Hènnig / Lenig
Beheren – Beheerde - Beheerd Beheer – Beheerde - Beheerd
Behoeden – Behoedde - Behoed Beheuje – Beheujde - Beheujd
Behoefte Noeëdig / Schiéte
Behoorlijk Fleenk wa
Behouden Vur zien eige hawwe
Behuizing Behoézing
Beide Allebij / Mej z’n twiejene
Beige Bèèsj
Beïnvloeden Invloeëd hebbe

C

Nederlands Zurriks
Cabaret Slap gezieëver
Cabaretier - Cabaretiers Kommiek - Kommieke
Cabine - Cabines Kabien - Kabiene
Cabriolet - Cabrioletten Zónder daak
Cacao Sjokeloat / Kakou
Cacaoboon - Cacaobonen Kakouboeën - Kakouboeëne
Cacaoboter Kakouboëter
Cachet Dè hit iets
Cachot Kasjot / Gevang
Cactus - Cactussen Kaktus - Kaktusse
Cadans Kadans
Caddie - Caddies Gollefknèècht - Gollefknèèchte
Cadeau - Cadeau’s Kuddóo - Kuddóos
Cadeaubon - Cadeaubonnen Kuddóobòn - Kuddóobònne
Cadet - Cadetten Broodje -Broodjes / Sòldoat - Sòldoate
Cadmium Vergif / Cadmium
Café – Café’s Kuffee – Kuffees / Kroeg - Kroege
Cafeïne Kaffeïne
Cafetaria – Cafetaria’s Kaffetaria – Kaffetaria’s / Friettèènt – Friettèènte
Caffè Latte Koffie verkieërd / Roeëme mej koffie
Caissière – Caissières Kassajuffrouw / Kassajufrouwe
Cake – Caken Keek - Keke
Cakewalk Zjimmie
Calamares - Calamari Eenktvis - Eenktvisse
Calamiteit - Calamiteiten Trammelaant / Grótte probleme
Calcium Kallek
Calculator - Calculators Rèèkenmesjien – Rèèkenmesjienes
Calculeren – Calculeerde - Gecalculeerd Berèèkene – Berèèkende - Berèèkend
Callcenter - Callcenters Tillefoonbedriéf - Tillefoonbedriéve
Callgirl - Callgirls Hoer - Hoere
Calorie – Caloriën Kallerie - Kallerieje
Camcorder - Camcorders Fillemkamera – Fillemkameras
Camembert Cammembèèr
Camera - Camera’s Kamera - Kameras
Camion - Camions Vrachtwaggetje - Vrachtwaggetjes
Camouflage Beschut
Campagne Ènpak
Camper - Campers Kèmper - Kèmpers
Camping - Campings Kèmping - Kèmpings
Cancelen Ni doorgoan / Aafketse / Aafzegge / Aaflasse
Candid camera Verbörrege kamera
Capabel Bekwoam
Capaciteit Kentie ut / Kappesiteit
Cape - Capes Maantel - Maantels / Umslaagdook - Umslaagdeuk
Cappuccino Kappesjino
Capriool - Capriolen Gèkkigheid – Gèkke toere
Capsule - Capsules Pilleke - Pillekes
Captain - Captains Ènvoerder - Ènvoerders
Capuchin - Capuchins Kappecijner Èpke – Kappecijner Èpkes
Caracole - Caracoles Slèk - Slèkke
Carambola – Carambola’s Stèèrvreucht – Stèèrvreuchte
Caravan - Caravans Kèrrevèn - Kèrrevèns
Carbid Kurbied
Carbolineum Kèrrebulleum
Carbon Kurbon
Carbonpapier Kurbonpepeer
Carburateur - Carburateurs Kèrrebratteur - Kèrrebratteurs
Cardanas - Cardanassen Kurdánas - Kurdánasse
Cardigan - Cardigans Vest - Veste
Carillon - Carillons Klokkespèl - Klokkespèlle
Carjacking Ovverval in de wage
Carnaval Karneval
Carnavalshit - Carnavalshits Karnevalsli-jke – Karnevalsli-jkes
Carnivoor - Carnivoren Vlesèèter - Vlesèèters
Carpaccio Dun gesni-je runsvles
Carpe diem Plukt d’n daag
Carpoolen Mejrieje
Carport - Carporte Ovverkapping - Ovverkappinge
Carrière ‘t vèèr schuppe
Carrosserie - Carrosserieën Gerómte - Gerómtes
Carrousel - Carrousels Mallemeule - Mallemeules
Cartoon - Cartoons Striptekkening - Striptekkeninge
Carwash Wasserette
Cashewnoot - Cashewnoten Kesjoenoët - Kesjoenoëte
Cashflow Gèèldstroeëm
Casino – Casino’s Gokhal - Gokhalle
Casinobrood - Casinobroden Vèrkaantig broeëd – Vèrkaantige breuj
Casselerib Kaslerib
Cassette - Cassettes Bèndje - Bèndjes
Cassis Zwart birke – Zwarte beere
Castagnet - Castagnettes Kastanjette - Kastanjettes
Castraat - Castraten Gecastreerde - Gecastreerde
Casual Gewoon
Categorie - Categorieën Aafdieëling - Aafdieëlinge
Cateraar - Cateraars Keteraar - Keteraars
Catwalk Loeëpplaank
Cavia – Cavia’s Cavia – Cavia’s
CD-speler – CD-spelers CD-speuler – CD-speulers
Ceintuur - Ceintuurs Riem - Riems
Cel - Cellen Gevangenis - Gevangenisse
Celibaat Allieënstönd / Vrijgezel
Cellofaan Hóeshawfolie
Cellulitis Putjes
Celsius Celsius
Celstraf - Celstraffen De bak in
Cement Summeent
Censor - Censoren Oeëg - Oeëge
Censuur Iets ni meuge zegge of schrieve
Cent - Centen Cènt - Cènte
Centenkwestie ’t get wer ovver gèèld
Centimeter - Centimeters Cèntimèèter - Cèntimèèters
Centraal Vanoet ‘t midden / Middelpeunt
Centrale Middelpeunt / Centrale
Centrifugeren Centrifugere
Centrum Middelpeunt / Törrep
Ceramiek Gebakke klei / Kirremiek
Ceremonie Plechtigheid
Cerise Keerzedraank
Certificaat - Certificaten Bewiés - Bewiéze
Cervelaatworst Siesiéswoërst
Chablis Wién
Chachacha Tjatjatja
Chagrijn Sjagrién / Wèèrse
Chaise longue – Chaises longues Hennige stoel – Hennige stuul
Chakra Zweverige zieëver
Chalet - Chalets Huuske - Huuskes
Chambreren Op kamertemperatuur brenge
Champagne Sjampanje
Champignon - Champignons Sjampion - Sjampions
Change Wissele
Chantage Aafperse
Chaos Zooi / Ellènde
Chaotisch Hónderopunnenhoeëp
Chape Summeentdekvloer
Chaperonne Begleiding
Chapiter - Chapiters Hoofdstuk - Hoodfdstukke
Charcuterie Gesni-je
Charge Ènval
Chargeren – Chargeerde- Gechargeerd Ovverdrieve – Ovverdreef - Ovverdreve
Charisma Die hit iets
Charitatief Iets zoewe doeën
Charlatan - Charlatans Kwakzalluver - Kwakzalluvers
Charleston Charleston
Charmant Proont
Charme Sjarme
Charmeren Gèèr hebbe
Charmeur - Charmeur Vleier – Vleiers / Sjarmeur - Sjarmeurs
Charteren Vervoer regele
Chassis Onderstel
Chatroom Apart kèmmerke
Chauffage Verwerreming
Chauvinisme Allieën vur hun eige
Check Tèèst / Kontrole
Checken Tèèste / Kontrolere
Checklist Tèèstliest / Kontroleliest
Cheeseburger Hamburger mej kèès
Cheeta - Cheetas Luipèrd - Luipèrde
Chef - Chefs Chèf – Chèfs / Bàs – Baze / Kok – Koks
Cheffin Chèf – Chèfs / Bazzin – Bazinne / Kok - Koks
Chemicaliën Gémiese troep
Chemie Gémie
Cheque Sjek – Sjeks / Waardebòn - Waardebònne
Cherrytomaat - Cherrytomaten Tomaatje - Tomaatjes
Cherubijn - Cherubijnen Engel - Engele
Chesterfield Ovverjas - Ovverjès
Chic Sjiek
Chocolade Sjokeloat
Chocolademelk Sjokeloat / Sjokomel
Chocopasta Pasta
Cholesterol Vet
Chopper Sjopper
Choqueren Op stang jage
Choreografie Dansje
Chorizo Siesiésworst
Chowchow Zoen hoond mej zoen blauw tóng
Christelijk Katteliek
Chronisch Alzelèève / Vur altied
Chroom Groom
Chrysant Kriezaand
Chutney Zoetzuur

D

Nederlands Zurriks
Daad Erregus mej bezig gewist zien / Doende
Daadkracht Van ènvatte / Van ènpakke wete
Daadwerkelijk Echt / Werkeluk woar
Daags Per daag
Daalder Dàlder / Enne Gulle fieftig
Daar Doa
Daardoor Doadoor
Daarenboven Doabovenop
Daarentegen Terwiele
Daargelaten Doageloate
Daarginder Doageens / Geens
Daarginds Doageens / Geens
Daarheen Doahenne
Daarna Doanoa
Daarnet Doanèt
Daarom Doarum
Daarop Doa-op
Daartoe Doa-tów
Daarvandaan Doavandèn
Daas - Dazen Doas - Doaze
Dadel - Dadels Dadel - Dadels
Dadelijk Doaluk
Dader - Daders Die ’t gedoan hit – Die ’t gedoan hemme
Dag - Dagen Daag - Daag
Dagblad - Dagbladen Kránt – Kránte
Dagboek - Dagboeken Daagbook - Daagbeuk
Dagelijks Idderen daag
Dagen – Daagde - Gedaagd Licht wore – Woor licht – Licht gewore
Dageraad Ast licht wurd
Daggeld Daaggèèld
Daggeren Tigge mekoar op stön te rieje
Daglicht Daaglicht
Dagschotel - Dagschotels Daagschotel - Daagschotels
Dagtaak Ne daag werruk - Dagtaak
Dagtocht - Dagtochten Ne daag erop oét – Un paar daag weg
Dagverblijf - Dagverblijven Daagverbliéf - Daagfverbliéve
Dagvers Vors / Verse
Dagwaarde - Dagwaarden Daagwèèrde - Daagwèèrdes
Dahlia – Dahlia’s Dahlias - Dahliasse
Dak - Daken Daak - Dake
Dakdekker Daakdekker / Pannedekker
Dakgoot – Dakgoten Geut - Geute
Dakkapel - Dakkapellen Daakkepèl - Daakkepèlle
Dakloze – Daklozen Zwèrrever - Zwèrrevers
Dakloos Die hit gen onderdaak / Die stet op stroat
Daklozenkrant - Daklozenkranten Daakloeëzekraant - Daakloeëzekraante
Dakpan - Dakpannen Daakpan - Daakpanne
Dal Onder èn de berg / Onderèn
Dalen – Daalde - Gedaald Zakke – Zakte - Gezakt
Dalmatiër - Dalmatiërs Kreentemikhoond - Kreentemikheun
Dam - Dammen Dam - Damme
Damast - Damasten Zi-j – Zi-je
Dambord - Damborden Dambórd - Dambórde
Dame - Dames Vrouw - Vrollie
Dame blanche IJsco mè wèrreme sjokeloat
Damesblad - Damesbladen Vrouwebukske - Vrouwebukskes
Damesfiets - Damesfietsen Vrolliefiets - Vrolliefietse
Damhert - Damherten Damhèrt - Damhèrte
Dammen – Damde - Gedamd Damme – Damde - Gedamd
Damp - Dampen Daamp / Wàssem – Daampe / Wàsseme
Damschijf - Damschijven Damschiéf - Damschiéve
Dan Dan
Dancing – Dancings Disco / Daanszoal – Discoos / Daanszoale
Danig Duchtig / Fleenk
Dank Daank
Dankbaar Vrieëd
Dankbetoon Daankbetoeën
Dankbetuiging - Dankbetuigingen Daankbetuging - Daankbetuginge
Dankdag - Dankdagen Daankdaag - Daankdaag
Danken - Dankte - Gedankt Daanke – Daankde - Gedaankt
Dankgebed - Dankgebeden Daankgebed - Daankgebede
Dankjewel Merci / Bedaankt / Dankjewel
Dankoffer - Dankoffers Daankoffer - Daankoffers
Dankwoord - Dankwoorden Daankwoord - Daankwoorde
Dankzij Dór / Mè daank èn
Dans - Dansen Daans - Daanse
Dansen – Danste - Gedanst Daans – Daansde - Gedaanst
Danseres - Danseressen Daanseres - Daanseresse
Dansles - Danslessen Daansles - Daanslesse
Dansmarieke - Dansmariekes Daansmerietje - Daansmerietjes
Dansmuziek Daansmeziek
Dansvloer - Dansvloeren Daansvloer - Daansvloere
Danszaal - Danszalen Daanszoal - Daanszoale
Dapper Ni bang / Fleenk
Dar - Darren Dar - Darre
Darkroom - Darkrooms Doonker kamer – Doonker kamers
Darm - Darmen Dèrrum - Dèrrum
Dartel Spuls
Darten Vogelepik speule
Das - Dassen Das / Sjaal – Dasse / Sjaals
Dashboard - Dashboarden Desbord - Desborde
Dashond - Dashonden Tekkel - Tekkels
Dasspeld - Dasspelden Dasspèl - Dasspèlle
Dat
Date - Dates Aafspraak - Aafsprake
Daten – Date - Gedate Aafsprèke – Spraak aaf - Aafgesproke
Dateren – Dateerde - Gedateerd Stamt oet – Stamde oet - Aauwd
Datum - Data Datum - Datums
Dauw Dauw / Meest
Dauwtrappen Dauwtrappe
Dauwworm - Dauwwormen Dauwwörm - Dauwwörm
Daver Gruwelijke schrik
Daveren – Daverde - Gedaverd Daveren – Daverde - Gedaverd
Davidster - Davidsterren Jodestèèr – Jodestèère
Deadline Stok achter de deur/Dan moet ’t kloar/Vur wannier
Deal Ovverieën kome
Dealer Handelaar / Sjacheler
Debat Gezennik / Geaauwhoer
Debet Scheuld
Debiel - Debielen Gèk - Gèkke
Debutant - Debutanten Ni-jeling – Ni-jelinge / Ni-jkomer – Ni-jkomers
Decaan - Decanen Mèster / Professer
Decadent Ut brieëd loate hange
Decafé Koffie zónder koffeïne
December Dezember
Deceptie - Decepties Tegevaller / Tegevallers
Decibel - Decibel Decibel - Decibelle
Decigram - Decigrammen Decigram - Decigramme
Decimaal - Decimalen Decimaal – Decimale / Tiende - Tiendes
Deck Ne stok koarte / Dek
Declarant - Declaranten Dinder - Dinders
Declareren – Declareerde - Gedeclareerd Trugvroage – Vroog trug - Truggevrogd
Declasseren – Declasseerde - Gedeclasseerd Declasseren – Declasseerde - Gedeclasseerd
Decoder Zoen kèèske
Decolleté Deep oetgesneje
Décor Aachtergroond
Decorateur - Decorateurs Versierder - Versierders
Decoratie - Decoraties Versiering - Versieringe
Decoupeerzaag - Decoupeerzagen Dikoppeneerzaag - Dikoppeneerzage
Deeg Deg
Deejay - Deejays Disjokkie - Disjokkies
Deel - Delen Dieël – Dieële
Delen – Deelde – Gedeeld Dèèle – Delde - Gedeld
Deelbaar Te dèèle
Deelname Mejdoeën
Deelnemer - Deelnemers Wieter mejduut – Hoeveul ‘r mejduun
Deels Dels / Vur un gedelte / Vur un dieël
Deeltijds Gedeltelijk / Gen vol boan
Deeltje - Deeltjes Dieël – Dieële
Defect Kepot
Defensie Tleger
Definiëren – Definieerde - Gedefinieerd Oétlegge – Leej oét - Oétgelegt
Definitief Vur goe
Deftig Zeik / Sjiek
Degelijk Degelijk
Degen - Degens Zwaard – Zwaarde / Sabel - Sabels
Degene Diegene
Degradatie - Degradaties Degradatie - Degradaties
Degraderen – Degradeerde - Gedegradeerd Zakke – Zakde - Gezakt
Deinen - Deinde - Gedeind Deinen - Deinde - Gedeind
Deinzen – Deinsde - Gedeinsd Deinzen – Deinsde - Gedeinsd
Déja-vu Kumt mich bekend veur
Dek - Dekken Dek - Dekke
Dekbed - Dekbedden Dónsdeke - Dónsdekes
Deken - Dekens Deke - Dekes
Dekhengst - Dekhengsten Dekhengst - Dekhengste
Dekken – Dekte - Gedekt Dekke – Dekde - Gedekt
Dekking – Dekkingen Dekking – Dekkinge
Dekmantel - Dekmantels Dekmaantel - Dekmaantels
Deksel - Deksels Deksel - Deksels / Schèèl - Schèèle
Dekverf - Dekverven Dekverf - Dekverve
Dekzeil - Dekzeilen Dekzeil - Dekzeile
Del - Dellen Hoer - Hoere
Delegatie - Delegaties Aafvaardiging - Aafvaardinge
Delegeren – Delegeerde - Gedelegeerd Afschuve – Schoof aaf - Aafgeschove
Delen – Deelde - Gedeeld Dèèle – Dèlde - Gedeld
Deler - Delers Dèèler - Dèèlers
Deleten - Delete - Gedeletet Weggójje – Gójde weg - Weggegójd
Delfstof - Delfstoffen Delfstof - Delfstoffe
Delgen – Delgde - Gedelgd Amortisere – Amortiseerde - Geamortiseerd

E

Nederlands Zurriks
E.A. En aander
E.D. En wá ’ter op liekt / Alles op unnen hoeëp
E.E.A. En wá ’t al ni mier is / Tiënentaander
E.O. En wá ter umhenne ligt / En umstreke
E.V.A. Jan en alleman / En nog veul miër
Eau De Cologne Onjeklonje
Eau De Toilette Onjeklonje
Eau-De-Colognefles Onjeklonjeflès
Eb Leg woater
E-Banking Telebankiere
E-Boek - E-boeken Un book op de tablut – Beuk op de tablut
Ebola Ebola
Ebolavirus - Ebolavirussen Ebolavirus - Ebolavirusse
Echec - Echecs Mislukking / Fiasco – Mislukkinge / Fiasco’s
Echelon - Echelons Nivo – Nivo’s
Echo – Echo’s Echo / Galm – Echo’s / Galleme
Echoën – Echode - Geechood Echoën – Echode - Geechood
Echografie ’n Echo loate make
Echoput - Echoputten Echoput - Echoputte
Echt Wèrkelijk woar / Echt
Echtbreekster Die hawwet mej unnen aandere
Echtbreken Vrimdgoan / Neffe de pot pisse / Boete de deur ète
Echtbreker Vrimdganger / Schuunsmacheerder
Echtelieden Getrowde / Getrowd stel
Echtelijk Van un getrowd stel
Echten Ènneme / Erkenne
Echter Van d’n aandere kaant
Echtgenoot Hurre mins / Ziene mins
Echtgenote Zien vrow / Heur vrow
Echtheid Puur / Ècht
Echtheidscertificaat Bewiés det ècht is
Echtpaar Getrowd stel
Echtscheiding Oet mekoar / Schei-ing
Echtverbintenis Bie mekoar / Trow
Echtvereniging Trowwe / Bie mekoar zien
Eclair - Eclairs Gebakje - Gebakjes
Eclatant Machtig / Gróts
Eclectisch ’t Bèste ‘r oét
Eclips Verdustering van zon of moan
Ecobelasting Milieubelásting
Ecoduct Ekodukt / Greun viaduct
Econome Ikkenome
Economisch Ikkenomies
Econoom Ikkenoom
Ecosysteem De bös / Plaante / Bèste
Ecotaks Milieubelásting
Ecru Ongeblekt / Eecru
Ecstasy Pille / Extussie
Ecu Ecu / Euro
Ecuador Ecuador
Ecuadoraan Iemut oet Ecuador
Ecuadoraans Oet Ecuador
Eczeem Exeëm
Edam Edam
Edammer Iemut oet Edam / Zoene roonde kèès
Edammers Meense oet Edam / Roonde kèèze
Edams Oet Edam
Ede Ede
Edel Van adel
Edelachtbare Edelachtbare
Edele Edelman / Van adel
Edelgas Edelgas
Edelgesteente Edelstiën
Edelhert - Edelherten Edelhèrt - Edelherte
Edelknaap - Edelknapen Edelknaap - Edelknape
Edelman - Edelmannen Edelman - Edelmanne
Edelmarter - Edelmarters Edelmarter - Edelmarters
Edelmetaal Edelmetoal
Edelmoedig Rojoal
Edelmoedigheid Rojoal zien
Edelsmid Smeed
Edelstaal Edelstoal
Edelsteen - Edelstenen Edelstieën - Edelstieën
Edelweiss Edelweiss
Eden Eden
Edenaar Iemut oet Eden
Edict Ènkondiging
Edik Azién
Editie - Edities Verzie - Verzies
Eed Iëd
Eedaflegging Iëd aaflegging
Eega Vrow
Eekhoorn - Eekhoorns Eenkoren - Eenkorens
Eekhoorntjesbrood Eenkorentjesbroeëd
Eeklo Eeklo
Eeklonaar Iemut oet Eeklo
Eelt Eelt
Eeltknobbel - Eeltknobbels Eeltbeult - Eeltbeulte
Eeltlaag - Eeltlagen Eeltloag - Eeltloage
Eeltvorming Eeltvörreming
Eemnes Eemnes
Eems Eems
Eemshaven Eemshave
Een Iën
Één Ènne
Een Beetje Ietsofwa
Een Derde ‘n Dèrde
Een Groep Mensen ‘n Klòcht
Een Heel Gedoe ’n hel Begèènkenis
Een Rommeltje Gemaakt Begaoje
Een Tiende ‘n Tiende
Een Vierde ‘n Verde
Een Zandbad Nemen Door Vogels/Kippen Bakere / Kóetele
Een Zesde ‘n Zesde
Eenaderig Iënoarig
Eenakter Iën bedriéf
Eenarm Ennen èrrum
Eenarmig Iënèrrumig
Eenbaansweg Iënbànsweeg
Eenbenig Iënbiënig
Eenbladig Iënblèjig
Eencellig Iëncellig
Eencellige Iëncellige
Eencilinder Iëncelinder/ Iënpitter
Eend - Eenden Eend - Eende
Eendaags Iëndaags
Eendachtig Net as ’n eend / Stóm / Onnuëzel
Eendagskuiken - Eendagskuikens Iëndaagskuke - Iëndaagskukes
Eendagstoerisme Dagjesmeense
Eendagstoerist Dagjesmins
Eendagsvlieg - Eendagsvliegen Iëndaagsvleeg - Iëndaagsvlege
Eendagswedstrijd - Eendagswedstrijden Iëndaagswedstrijd – Iëndaagswedstrijde
Eendekker - Eendekkers Eenkeldekker - Eenkeldekkers
Eendelig Oet iën diël
Eendenbek - Eendenbekken Eendebèk - Eendebekke
Eendenborst - Eendenborsten Eendeboarst - Eendeboarste
Eendenbout - Eendenbouten Eendebil - Eendebille
Eendenei - Eendeneieren Eendeei - Eendeeier
Eendenfamilie - Eendenfamilies Eendefemilie - Eendefemilies
Eendenjacht - Eendenjachten Eendejacht - Eendejachte
Eendenkom - Eendenkommen Eendekòm – Eendekòmme
Eendenkooi - Eendenkooien Eendekoei - Eendekeuj
Eendenkroos Eendekroos
Eendenkuiken - Eendenkuikens Eendekuke - Eendekukes
Eendenlever - Eendenlevers Eendelèèver - Eendelèèvers
Eendenmossel - Eendenmosselen Eendemossel - Eendemossels
Eendenvet - Eendenvetten Eendevet - Eendenvette
Eendenvijver - Eendenvijvers Eendevijver - Eendevijvers
Eendenvlees Eendevles
Eender Krek ender / tzellefde
Eendracht Eendracht
Eendrachtelijk Eendrachtelijk
Eendrachtig Eendrachtig
Eenduidig Dudeluk
Eenduidigheid Dudeluk zien
Eeneiig Iëneiig
Eenendertig Ennendertig
Eenendertigen Ennendertige
Eenendertigste Ennendertigste
Eenennegentig Ennenniggentig
Eenentachtig Ennentaggetig
Eenentachtigste Ennentaggetigste
Eenentwintig Ennentwinteg
Eenentwintigduizend Ennentwintegdóezend
Eenentwintigen Ennentwintige
Eenentwintigjarig Ennentwintigjörige
Eenentwintigste Ennentwintigste
Eenenveertig Ennenvertig
Eenenveertigste Ennenvertigste
Eenenvijftig Ennenvieftig
Eenenzestig Ennenzèstig
Eenenzeventig Ennensuvventig
Eengeboren Iëngebore
Eengezinshuis - Eengezinshuizen Ensgezinshóes - Ensgezinshóezer
Eengezinswoning - Eensgezinswoningen Ensgezinswoning - Ensgezinswoninge
Eenhandig Iënhandig
Eenheid - Eenheden Eenheid - Eenhede
Eenheidsbeleving Eenheidsbelèèving
Eenheidsbewustzijn Eenheidsbewustzien
Eenheidscel - Eenheidscellen Eenheidscel - Eenheidscelle

F

Nederlands Zurriks
F-16 Straaljager - Straaljagers
F-16-Gevechtsvliegtuig - F-16 Gevechtsvliegtuigen Straaljager - Straaljagers
Fa. Firma / Bedriéf
Faal Misluk
Faalangst Bang det mislukt
Faalkans - Faalkansen Kaans det mislukt – Kaanse det mislukt
Faalkosten Köste van ‘t mislukke
Faam Rippetasie / Bekend
Fabel Zieëver / Lulverhaal
Fabelachtig Ni te geluëve
Fabeldier - Fabeldieren Fabelbest - Fabelbeste
Fabelen Slap aauwhoere
Fabeltje Zieëververhaal - Zieëververhale
Fabricaat - Fabricaten Spul - Spulle
Fabricage Produksie
Fabricagedatum - Fabricagedatums Produksiedatum - Produksiedatums
Fabricagefout - Fabricagefouten Produksiefout - Produksiefoute
Fabricagekosten Maakkóste
Fabricagemethode Hoe ’t gemakt wurd
Fabriek - Fabrieken Febriek - Febrieke
Fabrieksaardappel - Fabrieksaardappelen Febrieksèrrepel - Febrieksèrrepel
Fabrieksarbeid Febriekswèrrek
Fabrieksarbeider - Fabrieksarbeiders Febriekswèrreker - Febrieksèrrekers
Fabrieksarbeidster - Fabrieksarbeidsters Febriekswèrrekster - Febriekswèrreksters
Fabriekscomplex - Fabriekscomplexen De Febriek - Febriek
Fabrieksdirecteur Meneer d’n Dirrekteur
Fabrieksfout - Fabrieksfouten Febrieksfout - Febrieksfoute
Fabrieksgarantie Febrieksgeraansie
Fabrieksgebouw – Fabrieksgebouwen Febrieksgebouw - Febrieksgebouwe
Fabrieksgeheim - Fabrieksgeheimen Febrieksgeheim - Febrieksgeheime
Fabriekshal - Fabriekshallen Febriekshal - Febriekshalle
Fabrieksijs Febrieksijsco
Fabriekskantine Febriekskantien / Febrieksèètzoal
Fabrieksloods - Fabrieksloodsen Febriekslóds - Febriekslódse
Fabrieksmerk - Fabrieksmerken Febrieksmèrrek - Febrieksmèrreke
Fabriekspand - Fabriekspanden Febriekspaand - Febriekspaande
Fabriekspoort - Fabriekspoorten Febriekspórt - Febriekspórte
Fabrieksprijs - Fabrieksprijzen Febriekspriés - Febriekspriéze
Fabrieksrijder - Fabrieksrijders Febrieksriejer - Febrieksriejers
Fabrieksruimte - Fabrieksruimten Febrieksruumte - Febrieksruumtes
Fabrieksschoorsteen - Fabrieksschoorstenen Febrieksschoorstèn - Febrieksschoorstieën
Fabriekssluiting - Fabriekssluitingen Febriekssloéting - Febriekssloétinge
Fabrieksstad - Fabriekssteden Febrieksstad - Febriekssteej
Fabrieksterrein - Fabrieksterreinen Febriekstrein - Febriekstreine
Fabrikant - Fabrikanten Fabrikaant - Fabrikaante
Fabuleren Fantaseren / Verzinne
Fabuleus Òngelufelik / Ni te geluweve
Façade Gezeecht / Muul / Bakkes
Face-à-main Brilleke / Bril mej ‘n haandvat
Facelift Strakgetrokke gezeecht
Faceliften ’n gezeecht straktrekke
Face-Off Aaftrap bie Ijshokkie
Facet Gedelte / Stukske
Facilitair ‘t hoéshawwe
Facilitator Enne die’t verzörgt
Faciliteit – Faciliteiten Meugelijkheid - Meugelijkhede
Faciliteren Verzörge
Faciliterend Verzörgend
Facsimile Precies noagemakt / Reproduktie
Factor Doa moede rèèkening mej hawwe
Factorij - Factorijen Nederzetting - Nederzettinge
Facturatie Rèèkeningewèrrek
Factureren ’n rèèkening sture
Facturering ‘t sture van rèèkeninge
Factuur - Facturen Rèèkening - Rèèkeninge
Factuuradres Wo de rèèkening henne moet
Factuurbedrag Wa ge moet betoale / De köste
Factuurdatum Van wanniër de rèèkening is
Factuurnummer - Factuurnummers Rèèkeningnummer - Rèèkeningnummers
Fade-Out Waziger wore totdè ‘t weg is
Fading Waziger wore
Fado Portegees leejke
Fadozangeres Portegese leejkes zangerès
Fagot - Fagotten Fagot - Fagotte
Fagottist- Fagottisten Fagotspeuler - Fagotspeulers
Failleren Fiejiet goan
Failliet Fiejiet
Faillissement - Faillissementen Fajiesemeent - Fajiesemeente
Fair Erluk
Fair Play Erluk spel
Faire Erlukke
Fake Nep / Gemakt
Faken Doeën Asof / Speule
Fakir - Fakirs Fakir - Fakirs
Fakkel - Fakkels Fakkel - Fakkels
Fakkellicht - Fakkellichten Fakkellicht - Fakkellichte
Fakkelloop - Fakkellopen Fakkelloeëp - Fakkelloeëpe
Fakkeloptocht - Fakkeloptochten Fakkeloptocht - Fakkeloptochte
Fakkeltocht - Fakkeltochten Fakkeltócht - Fakkeltóchte
Falie (Op z’n falie) Fallie / Slèèg kriege / Op z’n kloeëte / Verrèkenis
Faliekant Falliekaant / Knats / Kei
Fallus - Fallussen Lul - Lulle / Piemel - Piemels / Zwans - Zwanse
Falset Kopstem
Falsetstem Kopstem
Fam. Femilie
Fameus Bekend / Beroemd
Familiar Of ge femilie bent / Vertrouwd
Familie - Families Femilie - Femilies
Familieaangelegenheid Femiliegebeure
Familiealbum - Familiealbums Femiliealbum - Femiliealbums
Familieband - Familiebanden Femiliebaand - Femiliebèèn
Familiebedrijf - Familiebedrijven Femiliebedriéf - Femiliebedriéve
Familiebezoek - Familiebezoeken Femiliebezeuk - Femiliebezeuke
Familieconflict Dè get ni goe doa / Die ligge overhoeëp
Familiedag - Familiedagen Femiliedaag - Femiliedaag
Familiediner - Familiediners Femiliedineej - Femiliedinees
Familiedrama Rotzooi in de femilie
Familiefeest - Familiefeesten Femiliefest - Femiliefeste
Familiefilm - Familiefilms Femiliefillem - Femiliefillems
Familiefortuin ’t gèèld van de femilie / die haan mich nogal wa
Familiefoto – Familiefoto’s Femiliefoto - Femiliefotos
Familiegeheim - Familiegeheimen Femiliegeheim - Femiliegeheime
Familiegraf - Familiegraven Femiliegraf - Femiliegrave
Familiehotel - Familiehotels Femiliehotel - Familiehotels
Familiekring Femiliekreenk
Familiekwaal - Familiekwalen Femiliekwoal - Femiliekwoale
Familiekwestie Dè blieft in de femilie
Familieleven Femilielèève
Familielid - Familieleden Enne van van de femilie - Femilieleej
Familiemens - Familiemensen Femiliemins - Femiliemeense
Familienaam Femilienaam
Familieonderneming - Familieondernemingen Femiliebedriéf - Familiebedriéve
Familieonderzoek - Familieonderzoeken Femilieonderzeuk - Femilieonderzeuke
Familiepark - Familieparken Femiliepark - Femilieparke
Familieportret - Familieportretten Femiliepetret - Femiliepetrette
Familieprogramma – Familieprogramma’s Femilieprogram – Femillieprogramma’s
Familierecept - Familierecepten Femilierecept - Femilierecepte
Familierestaurant - Familierestaurants Femilieresterant - Femilieresterans
Familiereünie Femiliereünie
Familieruzie - Familieruzies Femilieruzie - Femilieruzies
Familiespel - Familiespellen Femiliespèl - Femiliespèlle
Familiestamboom - Familiestambomen Femiliestambom - Femiliestambuëm
Familiestuk - Familiestukken Femiliestuk - Femiliestukke
Familietrek - Familietrekken Femilietrek - Femilietrekke
Familiewapen - Familiewapens Femiliewape - Femiliewapes
Fan - Fans Fan – Fans / iemut dieter gèk van is
Fanaat - Fanaten Fanaat- Fanate
Fanatiek - Fanatieken Fannetiek - Fannetieke
Fanatiekeling - Fanatiekelingen Fannetiekeling - Fannetiekelinge
Fanclub - Fanclubs Fanclub - Fanclubs
Fanclubdag - Fanclubdagen Fanclubdaag - Fanclubdaag
Fancy Fair Spèllekes bie de hobbieclub
Fanfare - Fanfares Fanfare - Fanfares
Fanmail Post van unne ènbidder
Fantaseren – Fantaseerde - Gefantaseerd Fantesere – Fanteseerde - Gefanteseerd
Fantasie - Fantasieën Fantuzzié - Fantuzzieje
Fantasieloos Genne fantuzzié – Doa zit niks in
Fantasierijk Vol fantuzzié
Fantasiewereld Fantuzziewerreld / Zien eige werreldje
Fantast Fantast / Wazigen uul
Fantoom Tusse de oeëre
Fantoompijn Pien die tusse de oeëre zit
Faq De bekende weg vroage
Farao – Farao’s Farao – Farao’s
Farce Kleucht
Farceur Immut die wa aaf zieëvert
Farizeeër - Farizeeërs Farrizeeër - Farrizeeërs
Farm Boerebedriéf - Boerebedriéve
Farmabedrijf – Farmabedrijven Pillefebriek - Pillefebrieke
Farmaceut – Farmaceuten Pilledrèèjer - Pilledrèèjers
Farmaciebedrijf – Farmaciebedrijven Pillefebriek - Pillefebrieke
Fascinatie Èrregus vol van zien
Fascineren – Fascineerde – Gefascineerd Vol zien van – Was vol van – Vol van gewist
Fascinerend Óngeluëfeluk
Fascisme Fasjsme
Fascist – Fascisten Fasjist – Fasjiste / Broénhimd - Broénhimde
Fase – Fasen Gedelte – Gedeltes / Stap - Stappe
Fasegewijs In gedeltes / In stappe
Faseren – Faseerde – Gefaseerd Dèèle – Dèlde - Gedèld
Fasering Gedèltelijk

G

Nederlands Zurriks
G.G.D. De GeeGeeDee / Twitgèlekruus
Gaaf Oaluk / Gen stukske aaf / Ècht schòn
Gaafheid Hoe schòn iets is / In hoevèrre iets oaluk is
Gaai - Gaaien Goai - Goaie
Gaan – Ging - Gegaan Goan – Geenk - Gegoan
Gaande Gònde
Gaanderij Gònderij
Gaandeweg Gòndeweg
Gaap - Gapen Gaap - Gape
Gaar Goar
Gaarbak - Gaarbakken Goarbak - Goarbèk
Gaard - Gaarden Goard - Goarde
Gaarde Goarde
Gaarheid Hoe goar ‘t is
Gaarkeuken - Gaarkeukens Keuke - Keukes
Gaarkoken – Kookte gaar - Gaargekookt Goarkoke – Kòkde goar - Goargekòkt
Gaarne Gèèr
Gaartijd - Gaartijden Goartiéd - Goartiéde
Gaas Goas
Gaasdoek - Gaasdoeken Goasdook - Goasdeuk
Gaasje - Gaasjes Gàske - Gàskes
Gaasvlieg – Gaasvliegen Goasvleeg - Goasvlege
Gaaswerk - Gaaswerken Goaswèrrek - Goaswèrreke
Gaatje - Gaatjes Gàtje - Gàtjes
Gabardine Gabberdien / Gurdiénstof
Gabber - Gabbers Moat – Moate / Kammeroad - Kammeruij
Gabberhouse Boonkmeziek
Gade In de goate hawwe
Gadeloos Ongeluëfelijk
Gadeslaan – Sloeg gade – Gade geslagen In de goate hawwe – Heel in de goate – goate gehawwe
Gadget - Gadgets Hèbbeding - Hèbbedingskes
Gading Iets vur ooch
Gadogado Groentes mej ’n gebakke eike en pindasaws
Gadverdamme Miljaar wa smirrig / Wànne voeligheid
Gaelic Schots
Gaffel - Gaffels Gaffel - Gaffels / Reek – Reek / Vörrek - Vörreke
Gaffelbok - Gaffelbokken Gaffelbòk - Gaffelbuk
Gaffelen – Gaffelde - Gegaffeld Gaffele – Gaffelde - Gegaffeld
Gaffelkruis - Gaffelkruizen Gaffelkruus - Gaffelkruuse
Gag - Gags Iets oethoale – Streke oethoale
Gaga Ni wiés / Gèk / ‘r vanaaf
Gage - Gages Loeën - Loeëne
Gagel Gagel
Gaggelen – Gaggelde – Gegaggeld Aauwhoere – Aauwhoerde - Geaauwhoerd
Gajes Krapuul / Schorremorrie
Gakken - Gakte - Gegakt Gakke – Gakde - Gegakt
Gal Gal
Gala – Gala’s Bal - Bals
Gala-avond – Gala-avonden Gala-aovund – Gala-oavunde
Galabal - Galaballen Gala-bal - Galabals
Galaconcert - Galaconcerten Galaconcert - Galaconcerte
Galactiet Mellukstieën
Galactisch Mellukweg
Galajurk - Galajurken Sjiek klieëd – Sjieke klier
Galakleding Op sjiek
Galakostuum - Galakostuums Net pak – Nette pakke
Galant Goe gemanierd
Galanterie Goe gemanierd zien
Galappel - Galappels Gal appel - Galappel
Galbeker - Galbekers Galbeker - Galbekers
Galblaas - Galblazen Galbloas - Galbloaze
Galblaasoperatie - Galblaasoperaties Galbloasoperasie - Galbloasoperasies
Galbult - Galbulten Galbeult - Galbeulte
Galeislaaf - Galeislaven Galleislaaf - Galleislave
Galerie - Galerieën Gallerij - Gallerije
Galeriehouder - Galeriehouders Gallerijhawwer - Gallerijhawwers
Galerij Gaank
Galg – Galgen Gallug - Galluge
Galgenhumor Gallugenhumor
Galgenmaal Gevangenisvoer
Galgenstrop Touw um ‘r enne óp te knuëpe
Galgentronie Krimmenele kop
Galgenveld Gallugevèèld
Galgje Gallugje
Galm Gallum
Galmei Zeenkerts
Galmen - Galmde - Gegalmd Galleme – Gallemde - Gegallemd
Galmgat - Galmgaten Gallumgoat - Gallumgoate
Galmug - Galmuggen Galmug - Galmugge
Galnoot Galnowet - Galnowete
Galop Gelop
Galopperen Geloppéren – Geloppeerde - Geloppeerd
Galopperend Geloppérend
Galopsprong - Galopsprongen Gelopspróng - Gelopsprónge
Galsteen - Galstenen Galstieën - Galstieën
Galvaniseren – Galvaniseerde – Gegalvaniseerd Verzeenke – Verzeenkde - Verzeenkt
Galwesp - Galwespen Galwèsp - Galwèspe
Galzeep Galzieëp
Galziekte - Galziekten Galzikte - Galziktes
Gamander Gamander
Gamba - Gamba’s Gròtte gernaal – Gròtte gernale
Game Tillevisiespel / Spèlleke
Gameboy Gameboy
Gamedesign Spèllekes ontwèrrepe
Gamel - Gamellen Gamel - Gamelle
Gamelan Indische meziek
Gamen – Gamede - Gegamed Speule – Spulde - Gespuld
Gamer - Gamers Spellekesspeuler - Spellekesspeulers
Gamma Keus
Gammastraling Gammastroale
Gammel Goar / Gammel / Aauwd
Gander Ganzerik
Gandhi Gandhi
Ganesh Dien òlifaantegod
Gang – Gangen - Gangetje Gaank – Gange - Gèngske
Gangbaar Gebrukelijk
Gangbangen Groepsex
Gangdeur - Gangdeuren Gaankdeur - Gaankdurre
Gangenmenu – Gangenmenu’s Gangemenu – Gangemenu’s
Gangenstelsel Gangestelsel
Gangkast - Gangkasten Gaankkast - Gaankkaste
Gangklok - Gangklokken Klok in de gaank – Klök in de gaank
Ganglicht - Ganglichten Licht in de gaank – Lichte in de gaank
Gangmaker Gangmaker / Carnavalist / Festvèrreke
Gangmat - Gangmatten Mat in de gaank – Matte in de gaank
Gangpad - Gangpaden Gaankpoad - Gaankpèèj
Gangreen Kaauwdvuur
Gangster - Gangsters Gengster - Gengsters
Gangsterbaas - Gangsterbazen Gengsterbàs - Gengsterbaze
Gangsterbende - Gangsterbendes Gengsterbènde - Gengsterbèndes
Gangsterfilm - Gangsterfilms Gengsterfillem - Gengsterfillems
Gangsterrap - Gangsterraps Gengsterrep - Gengsterreps
Gangwerk Menier van loeëpe
Gannef Bandiet
Gans - Ganzen Gans - Ganze
Ganzenbloem - Ganzenbloemen Ganzebloom - Ganzeblomer
Ganzenbord - Ganzenborden Ganzebòrd - Ganzebòrde
Ganzenborden – Ganzenbordde - Geganzenbord Ganzebòrde – Ganzebòrde - Geganzebòrd
Ganzendons Ganzedòns
Ganzenei - Ganzeneieren Ganzeei - Ganzeeier
Ganzengat - Ganzengaten Ganzegoat - Ganzegoate
Ganzenhoeder - Ganzenhoeders Ganzeheujer - Ganzeheujers
Ganzenjacht Ganzejacht
Ganzenlever - Ganzenlevers Ganzelèèver - Ganzelèèvers
Ganzenleverpastei Ganzelèèverpastei
Ganzenmars Ganzemars
Ganzenpas Ganzepas
Ganzenpen - Ganzenpennen Ganzepèn - Ganzepènne
Ganzenpoot - Ganzenpoten Ganzepoeët - Ganzepuuët
Ganzenpopulatie Hoeveul ganze ‘r zien
Ganzenspel - Ganzenspellen Ganzespèl - Ganzespèlle
Ganzenveer - Ganzenveren Ganzevèèr - Ganzevèère
Ganzenvet Ganzevet
Ganzenvlees Ganzevles
Ganzenvoet Ganzevoeët
Ganzerik - Ganzeriken Ganzerik - Ganzerikke
Gapen – Gaapte - Gegaapt Gape – Gapde - Gegapt
Gaper - Gapers Gaper - Gapers
Gaperig Gaperig
Gappen - Gapte -Gegapt Weghoal – Hàlde weg - Weggehàld
Garage - Garages Graas - Graze
Garagebedrijf - Garagebedrijven Graas – Graze / Autograas - Autograze
Garagebox - Garageboxen Graazjebox - Graazjeboxe
Garagedeur - Garagedeuren Graasdeur - Graasdurre
Garageverkoop - Garageverkopen Graasvèrkoeëp - Graasvèrkoeëpe
Garagevloer - Garagevloeren Graasvloer - Graasvloere
Garanderen – Garandeerde - Gegarandeerd Garrendere – Garrendeerde - Gegarrendeerd
Garant Geraant
Garantie Grànsie
Garantiebedrag - Garantiebedragen Grànsiebedrag - Grànsiebedrage
Garantiebepaling - Garantiebepalingen Grànsiebepaling - Grànsiebepalinge
Garantiebewijs - Garantiebewijzen Grànsiebewiés - Grànsiebewieze
Garantiecertificaat - Garantiecertificaten Grànsiecerteficaat - Grànsiecerteficate
Garantiecontract – Garantiecontracten Grànsiecontract - Grànsiecontracte
Garantiefonds – Garantiefondsen Grànsiefóns - Grànsiefónse
Garantiekaart – Garantiekaarten Grànsiekoart - Grànsiekoarte
Garantiekapitaal – Garantiekapitalen Grànsiekapitoal - Grànsiekapitoale
Garantiekrediet – Garantiekredieten Grànsiekrediet - Grànsiekrediete
Garantiewaarde – Garantiewaarden Grànsiewèèrde - Grànsiewèèrdes

H

Nederlands Zurriks
Ha Ha / Heuj
Haag - Hagen Heg - Hegge
Haagbeuk - Haagbeuken Beukeheg - Beukehegge
Haagje - Haagjes Hegske - Hegskes
Haags Oet d’n Haag
Haagschaar - Haagscharen Heggeschier - Heggeschiere
Haai - Haaien Haai - Haaie
Haaiachtig Haaièchtig
Haaibaai - Haaibaaien Kurnallie - Kurnallies / Gen hènnige – Gen hènnigen
Haaiensoort - Haaiensoorten Haaiesórt - Haaiesórte
Haaientand - Haaientanden Haaietánd - Haaientán
Haaienvel Haaievèl
Haaienvin Haaievin
Haaienvinnensoep Haaievinnesoep
Haaienvlees Haaievles
Haaiig Hajig
Haak - Haken Hoak - Höök
Haakaas Hoakoas
Haakbocht - Haakbochten Hoakbocht - Hoakbochte
Haakgaren Höökgoare
Haaklijn - Haaklijnen Hoaklijn - Hoaklijne
Haakmat - Haakmatten Höökmat - Höökmatte
Haaknaald - Haaknaalden Hööknöld - Hööknöl
Haakneus - Haakneuzen Höökneus - Höökneuze
Haakoog - Haagogen Hoakoeweg - Hoakoewege
Haakpatroon - Haakpatronen Höökpetroeën – Höökpetroeëne
Haakpen - Haakpennen Höökpèn - Höökpènne
Haakpunt - Haakpunten Höökpeunt - Höökpeunte
Haaks Hoaks
Haakvormig Hoakvörremig
Haakwerk - Haakwerken Höökwerrek - Höökwerreke
Haal Hoal
Haalbaar Te hoale / Meugeluk / Te doeën
Haalbaarheid Meugelukheid / Makt dè kaans
Haalbaarheidsonderzoek Onderzeuk oft kaans makt
Haam - Hamen Haam - Hame
Haamhout Haamhout
Haan - Hanen Hoan - Hoane
Haantje-De-Voorste Veurwitsige / Priaand
Haantjesgedrag Bramme
Haar – Haren / ’n Haar - Haren Hoar – Hoar / Hoarspeer - Hoarspeere
Haarbal - Haarballen Hoarbal - Hoarböl
Haarband - Haarbanden Hoarbaand - Hoarbèèn
Haarborstel - Haarborstels Hoarborstel - Hoarborstels
Haarbos - Haarbossen Hoarbos - Hoarbosse
Haarbreed Hoarbrieëd
Haarcoupe Modèl
Haarcrème Hoarcrème
Haard - Haard Haard - Haarde
Haardhout Kachelhout
Haardijzer - Haardijzers Haardiézer - Haardiézers
Haardos Hoardos
Haardplaat - Haardplaten Haardploat - Haardploate
Haardracht Hoardracht
Haardroger – Haardrogers Hoardruëger - Hoardruëgers
Haardroogkap Druëgkap
Haardscherm - Haardschermen Haardschèrrem - Haardschèrreme
Haardstel - Haardstellen Haardstel - Haardstelle
Haardvuur -Haardvuren Haardvuur - Haardvure
Haarfijn Hoarfién
Haarföhn - Haarföhnen Hoarfeun - Hoarfeune
Haargel Hoargel / Brilkriem
Haargolf Hoargollef
Haargrens - Haargrenzen Hoargrens - Hoargrenze
Haargroei Hoargrööj
Haargroeimiddel - Haargroeimiddelen Hoargrööjmiddel - Hoargrööjmiddele
Haarinplant Hoarinplánt
Haarkam - Haarkammen Hoarkam - Hoarkamme
Haarkapper - Haarkappers Hoarkapper - Hoarkappers
Haarkleed – Haarkleden Hoarklieëd - Hoarkleej
Haarkleur - Haarkleuren Hoarkleur - Hoarkleure
Haarkleuring - Haarkleuringen Hoarkleuring - Hoarkleuringe
Haarkleurmiddel - Haarkleurmiddelen Hoarkleurmiddel - Hoarkleurmiddele
Haarkleursel - Haarkleursels Hoarverref - Hoarverreve
Haarklieven – Kliefde haar - Haargekloven Hoarkluweve – Klöfde hoar - Hoargeklöfd
Haarkliever - Haarklievers Hoarkluwever - Hoarkluwevers
Haarklieverij Hoarkluweverij
Haarkloven Hoarkluweve – Klöfde haor - Hoargeklöfd
Haarklover - Haarklovers Hoarkluwever - Hoarkluwevers
Haarkloverij Hoarkluweverij
Haarknippen – Knipte haar - Haargeknipt Hoarknippe – Knipde hoar - Hoargeknipt
Haarknot - Haarknotten Hoarknot - Hoarknotte
Haarkruller - Haarkrullers Hoarkroller - Hoarkrollers
Haarlak - Haarlakken Hoarlak - Hoarlakke
Haarlemmerolie Haarlemmeròlie
Haarlengte - Haarlengtes Hoarlengte - Hoarlengtes
Haarlijn - Haarlijnen Hoarlijn - Hoarlijne
Haarlint - Haarlinten Hoarleent - Hoarleente
Haarlok - Haarlokken Hoarpluk- Hoarplukke
Haarloos Zònder hoar / Koal
Haarlotion - Haarlotions Hoarlotion - Hoarlotions
Haarmasker - Haarmaskers Hoarmaasker - Hoarmaaskers
Haarmiddel - Haarmiddelen Hoarmiddel - Hoarmiddele
Haarmode Hoarmòdde
Haarnaald - Haarnaalden Hoarnöld - Hoarnöl
Haarnetje - Haarnetjes Hoarnètje - Hoarnètjes
Haarolie - Haaroliën Hoaròlie - Hoaròlië
Haaronderzoek - Haaronderzoeken Hoaronderzeuk - Hoaronderzeuke
Haarpijl - Haarpijlen Hoarpiél - Hoarpiéle
Haarpijn Hoarpién
Haarpluk - Haarplukken Hoarplukke - Hoarplukke
Haarscherp Hoarschèrrep
Haarscheur - Haarscheuren Hoarscheur - Hoarscheure
Haarschimmel - Haarschimmels Hoarschimmel - Hoarschimmels
Haarsnijden – Sneed haar – Haar gesneden Hoarsnieje – Sneej hoar – Hoar gesneje
Haarsnit Hoardracht / Kapsel / Kop hoar
Haarspeld - Haarspelden Hoarpin / Hoarspèl – Hoarpinne / Hoarspèlle
Haarspeldbocht Schèrrepe drèèj
Haarspoeling Anti-klit / Hoarspuling
Haarspray Hoarlak
Haarstijl Kapsel
Haarstilist - Haarstilisten Kapper - Kappers
Haarstreng - Haarstrengen Hoarspeer - Hoarspeere
Haarstructuur Hoarstructuur
Haarstuk Hoarstukske
Haartje - Haartjes Höörke - Höörkes
Haartransplantatie Hoartransplantasie
Haartype - Haartypes Hoartiep - Hoartiepes
Haaruitval Hoarverleers / Hoaroetval
Haarverf Hoarverref
Haarverlies Hoarverleers
Haarversteviger Hoarversteviger
Haarverzorging Hoarverzörging
Haarvlecht - Haarvlechten Hoarvlèècht - Hoarvlèèchte
Haarwassing - Haarwassingen Hoarwassing - Hoarwassinge
Haarwater Hoarwoater / Bèrrekewoater
Haarwerk Hoarstukske
Haarworm - Haarwormen Hoarwörrem - Hoarwörrem
Haarwortel - Haarwortels Hoarwortel – Hoarwortele
Haarzak - Haarzakken Hoarzak / Hoarzekske - Hoarzèk
Haarzelf Hureige
Haarzuiver Hoarzuver
Haas - Hazen Hoas - Hoas
Haasje-Over Bókspringe
Haaskarbonade Haaskortelet
Haast Hòst / Bekand
Haasten – Haastte - Gehaast Hòste – Hòste - Gehòst
Haastig Hòstig
Haastje-Repje Gehòst
Haastklus Hòstig
Haastwerk Hòstwerk
Haat Hoat
Haatbaard Hoatboard
Haatcampagne Hoatcampagne
Haatdragend Haotdragend
Haatgevoel Haotgeveul
Haatgevoelen Haotgeveule
Haat-Liefdeverhouding Haot-Liefdeverhouding
Haatmail Haotmail
Haatpropaganda Haotpropeganda
Haatster - Haatsters Haotster - Haotsters
Haatzaaier - Haatzaaiers Haotzèèjer - Haotzèèjers
Haatzaaierij Haotzèèjerij
Habbekrats Te gèèf / vur weinig / bekant vur niks
Haberdoedas Snuisterij / Vanallesennogwa
Habijt Habbijt
Habitat Hie huur ich toés
Hachee Hasjee / Stoofvles
Hachelijk Benaauwend
Hachje Zien liéf
Hacken Inbrèèke op de compjoeter
Hacker Inbrèèker op de compjoeter
Had Haauw
Hadden Haàn
Hagedis - Hagedissen Haggedis - Haggedisse
Hagedissenstaart Haggedissestèrt
Hagel Hagel
Hagelbui Hagelbuj
Hagelen – Hagelde - Gehageld Hagele – Hagelde - Gehageld
Hagelgeweer - Hagelgeweren Hagelgeweer - Hagelgewere

I

Nederlands Zurriks
Ia Ia / Zoe duut unnen ezel
Iaën Ia rope / Balleke
I-Bankieren Internet bankiere
Ibis - Ibissen Ibus - Ibusse
Ibiza Ibiza
Ibuprofen Ibuprofen
Icetea Icetea
Icing Glazuur
Iconenschilder - Iconenschilders Icoonschilder - Icoonschilders
Iconisch Iconies / Machtig / Onvergètelijk
Icoon Icoon / Groot man
Ict Mej Computers
Ict-Bedrijf – Ict-bedrijven Computerbedriéf - Computerbedriéve
ID-Bewijs – ID-Bewijzen Legetemasiebewiés - Legetemasiebewiéze
Ideaal -Idealen Idiaal - Idiale
Ideaalbeeld - Ideaalbeelden Idiaalbeld - Idiaalbelde
Idealiseren – Idealiseerde - Geïdealiseerd Idialisere – Idialiseerde - Geïdialiseerd
Idealist - Idealisten Idialist - Idialiste
Idealiter Zoe gunstig meugelik
Idee - Ideeën Idee - Ideeje
Ideëel Vur ’n goei doel / Goe bedoeld
Ideeënbus - Ideeënbussen Ideejebus - Ideejebusse
Idee-Fixe Dè mende mèr
Ideëler Vur un bèèter goei doel
Idem Óch / Utzèllefde
Identiek Geliék / Krèk utzèllefde
Identificatie Identificasie
Identificatiebewijs Identificasiebewiés
Identificatieplicht Identificasiepleecht
Identificeerbaar Te aachterhoale
Identificeerbaarheid Te aachterhoale
Identificeren Aachterhoale
Identiteit Wie ge ziet / Wo zieder enne van
Identiteitsbewijs Pas of rejbewiés
Identiteitskaart- Identiteitskaarten Legetemasiebewiés - Legetemasiebewiéze
Ideologie Ideologie
Idioom Woordeschat
Idioot Gèk / Maf / Ni wiés
Idiot Savant Oarige
Idioterie Gèkkigheid
Id-Kaart Legetemasiebewiés
Idolaat Gek
Idool Veurbeld
Idyllisch Sprookjesèchtig
Ieder Ellik
Iedere Ellik / Ellike
Iedereen Idderieën
Iel Tiér / Niks bi-j te zette
Iemand Immut / Iemmut
Iemand die langs de deur gaat Kleenkeleechter
Iep - Iepen Iep - Iepe
Ier – Ieren Ier - Iere
Ierland Ierlánd
Iers Iers
Iets Its / Iets / Wa
Ietsepietsie Ietskes / un bitje
Ietwat Ietskes / un bitje
Iglo – Iglo’s Iglo – Iglo’s
Ignorant Onwiëtend
IJdel Zeik
IJdelheid Zeik op unne reek
IJdeltuit - IJdeltuiten Zeikerd - Zeikers
IJdeltuiterij Unne hoeëp zeik
IJk IJk
IJken – IJkte - Geijkt IJke – IJkde - Geijkt
IJkpunt - IJkpunten IJkpeunt - IJkpeunte
IJl Iél / IJl
IJlen – IJlde - Geijld IJle – IJlde - Geijld
IJlkoorts IJlkoorts
IJltempo Snèl / Verrèkkus snèl
IJs Iés
IJs waar lucht onder zit Bokel-iés
IJsafzetting Iésáfzetting
IJsautomaat - IJsautomaten IJscomesjien - IJscomesjienes
IJsbaan - IJsbanen Iésboan - Iésboane
IJsbad - IJsbaden Iésbad - Iésbade
IJsbal - IJsballen Iésbal - Iésbèl
IJsbedekking Iésbedekking
IJsbedrijf - IJsbedrijven Iésbedriéf – Iésbedriéve / IJscobedriéf - IJscobedriéve
IJsbeen - IJsbenen Iésbentje - Iésbentjes
IJsbeer - IJsberen Iésbèèr - Iésbèère
IJsbereider - IJsbereiders Iésmaker - Iésmakers
IJsberg - IJsbergen Iésbèrrig - Iésbèrrige
IJsbergsla Iésberrigsloaj
IJsbijl - IJsbijlen Iésbiel - Iésbiele
IJsbloemen Iésblomer
IJsblok - IJsblok Iésblok - Iésblök
IJsblokje - IJsblokjes Iésblökske - Iésblökskes
IJsboer - IJsboeren IJscoboer - IJscoboere
IJsboerderij - IJsboerderijen IJscoboederij - IJscoboederije
IJsco – IJsco’s IJsco – IJsco’s
IJscokar - IJscokarren IJscokèèr - IJscokèère
IJscoman - IJscomannen IJscomenneke - IJscomennekes
IJscoupe - IJscoupes IJskoep - IJskoeps
IJscrème - IJscrèmes IJsco – IJsco’s
IJsdag - IJsdagen Iésdaag - Iésdaag
IJsdansen Iésdánse
IJsdikte - IJsdikten Iésdikte - Iésdiktes
IJsemmer - IJsemmers Iésemmer - Iésemmers
IJsfabriek - IJsfabrieken IJscofebriek - IJscofebrieke
IJsfabrikant - IJsfabrikanten IJscofabrikánt - IJscofabrikánte
IJsheilige - IJsheiligen Iésheilige - Iésheilige
IJshockey IJshokkie
IJshockeybaan - IJshockeybanen IJshokkieboan - IJshokkieboane
IJshockeybond IJshokkiebónd
IJshockeyclub - IJshockeyclubs IJshokkieclub - IJshokkieclubs
IJshockeyen IJshokkieje
IJshockeyer - IJshockeyers IJshokkiejer - IJshokkiejers
IJshockeyspeler - IJshockeyspelers IJshokkiespeuler - IJshokkiespeulers
IJshockeyteam - IJshockeyteams IJshokkieteam - IJshokkieteams
IJshockeywedstrijd - IJshockeywedstrijden IJshokkiewedstrijd - IJshokkiewedstrijde
IJshoorntje - IJshoorntjes IJscohorentje – IJscohorentjes / IJscokukske - IJscokukskes
IJsje - IJsjes IJsco - IJscós

Zurriks Woordenboek